ஒன்பதாம் தந்திரம்

5. தூல பஞ்சாக்கரம்

1ஐம்பது எழுத்தே அனைத்து வேதங்களும்
ஐம்பது எழுத்தே அனைத்து ஆகமங்களும்
ஐம்பது எழுத்தின் அடைவை அறிந்த பின்
ஐம்பது எழுத்தே அஞ்சு எழுத்து ஆமே.
உரை
   
2அகார முதல் ஆக ஐம்பத்து ஒன்று ஆகி
உகார முதல் ஆக ஓங்கி உதித்து
மகார இறுதியாய் மாய்ந்து மாய்ந்து ஏறி
நகார முதல் ஆகும் நந்தி தன் நாமமே.
உரை
   
3அகர ஆதி ஈர் எண் கலந்த பரையும்
உகர ஆதி தன் சத்தி உள் ஒளி ஈசன்
சிகர ஆதி தான் சிவ வேதமே கோண
நகர ஆதி தான் மூல மந்திரம் நண்ணுமே.
உரை
   
4வாயொடு கண்டம் இதயம் மருவு உந்தி
ஆய இலிங்கம் அவற்றின் மேலே அவ்வாய்த்
தூயது ஓர் துண்டம் இருமத்து அகம் செல்லல்
ஆயது ஈறாம் ஐந்தோடு ஆம் எழுத்து அஞ்சுமே.
உரை
   
5கிரணங்கள் ஏழும் கிளர்ந்து எரி பொங்கிக்
கரணங்கள் விட்டு உயிர் தான் எழும் போது
மரணம் கை வைத்து உயிர் மாற்றிடும் போதும்
அரணம் கை கூட்டுவது அஞ்சு எழுத்து ஆமே.
உரை
   
6ஞாயிறு திங்கள் நவின்று எழு காலத்தில்
ஆய் உறு மந்திரம் ஆரும் அறிகிலர்
சேய் உறு கண்ணி திரு எழுத்து அஞ்சையும்
வாய் உற ஓதி வழுத்தலும் ஆமே.
உரை
   
7குருவழி ஆய குணங்களின் நின்று
கருவழி ஆய கணக்கை அறுக்க
வரும் வழி மாள மறுக்க வல்லார் கட்கு
அருள்வழி காட்டுவது அஞ்சு எழுத்து ஆமே.
உரை
   
8வெறிக்க வினைத் துயர் வந்திடும் போது
செறிக்கின்ற நந்தி திரு எழுத்து ஓதும்
குறிப்பது உன்னில் குரை கழல் கூட்டும்
குறிப்பு அறிவான் தவம் கோன் உரு ஆமே.
உரை
   
9நெஞ்சு நினைந்து தம் வாயால் பிரான் என்று
துஞ்சும் பொழுது உன் துணைத் தாள் சரண் என்று
மஞ்சு தவழும் வடவரை மீது உறை
அஞ்சில் இறைவன் அருள் பெறல் ஆமே.
உரை
   
10பிரான் வைத்த ஐந்தின் பெருமை உணராது
இரா மாற்றம் செய்வார் கொல் ஏழை மனிதர்
பரா முற்றும் கீழொடு பல்வகை யாலும்
அரா முற்றும் சூழ்ந்த அகல் இடம் தானே.
உரை