ஒன்பதாம் தந்திரம்

6. சூக்கும பஞ்சாக்கரம்

1எளிய வாது செய்வார் எங்கள் ஈசனை
ஒளியை உன்னி உருகு மனத்தர் ஆய்த்
தெளிய ஓதிச் சிவாய நம என்னும்
குளிகை இட்டுப் பொன் ஆக்குவன் கூட்டையே.
உரை
   
2சிவன் சத்தி சீவன் செறு மல மாயை
அவம் சேர்த்த பாச மலம் ஐந்து அகலச்
சிவன் சத்தி தன்னுடன் சீவனார் சேர
அவம் சேர்த்த பாசம் அணுக கிலாவே.
உரை
   
3சிவன் அருள் ஆய சிவன் திரு நாமம்
சிவன் அருளான் மாத் திரோத மலமாயை
சிவன் முதல் ஆகச் சிறந்து நிரோதம்
பவம் அது அகன்று பரசிவன் ஆமே.
உரை
   
4ஓதிய நம் மலம் எல்லாம் ஒழித்திட்டு அவ்
வாதி தனை விட்டு இறை அருள் சத்தியால்
தீது இல் சிவஞான யோகமே சித்திக்கும்
ஓதும் சிவாய மலம் அற்ற உண்மையே.
உரை
   
5தெள்ளமுது ஊறச் சிவாய நம என்று
உள்ளமுது ஊற ஒருகால் உரைத்திடும்
வெள்ளமுது ஊறல் விரும்பி உண்ணாதவர்
துள்ளிய நீர்போல் சுழல்கின்றவாறே.
உரை
   
6நம ஆதி நனஆதி திரோதாயி ஆகித்
தம் ஆதியாய் நிற்கத் தான் அந்தத்து உற்றுச்
சமாதித் துரியம் தமது ஆகம் ஆகவே
நமஆதி சமாதி சிவ ஆதல் எண்ணவே.
உரை
   
7அருள் தரு மாயமும் அத்தனும் தம்மில்
ஒருவனை ஈன்றவள் உள்ளுறு மாயை
திரி மலம் நீங்கிச் சிவாய என்று ஓதும்
அருவினை தீர்ப்பதும் அவ் எழுத்து ஆமே.
உரை
   
8சிவ சிவ என்றே தெளிகிலர் ஊமர்
சிவ சிவ வாயுவும் தேர்ந்து உள் அடங்கச்
சிவ சிவ ஆய தெளிவின் உள்ளார்கள்
சிவ சிவ ஆகும் திரு அருள் ஆமே.
உரை
   
9சிவ சிவ என்கிலர் தீ வினை யாளர்
சிவ சிவ என்றிடத் தீவினை மாளும்
சிவ சிவ என்றிடத் தேவரும் ஆவர்
சிவ சிவ என்னச் சிவகதி தானே.
உரை
   
10நம என்னும் நாமத்தை நாவில் ஒடுக்கிச்
சிவம் என்னும் நாமத்தைச் சிந்தை உள் ஏற்றப்
பவம் அது தீரும் பரிசும் அது அற்றால்
அவமதி தீரும் அறும் பிறப்பு அன்றோ.
உரை