பாடல் எண் :3101
அறுவகை விளங்குஞ் சைவத் தளவிலா விரதஞ் சாரும்
நெறிவழி நின்ற வேட நீடிய தவத்தி னுள்ளோர்,
மறுவறு மனத்தி லன்பின் வழியினால் வந்த யோகக்
குறிநிலை பெற்ற தொண்டர் குழாங்குழா மாகி யேக,
1203
(இ-ள்.) அறுவகை....தவத்தினுள்ளோர் - சைவத் திறத்தில் ஆறுவகையாக விளங்கும் உட்சமயங்களில் எண்ணிறந்த விரதங்களைச் சார்ந்த ஒழுக்க வழிகளிலே நின்ற உரிய வேடங்களால் நீடிய தவத்தில் நின்றோர்களும்; மறுவறு....தொண்டர் - குற்றமற்ற மனத்தினுடன் அன்பின் வழியினாலே வந்த சிவயோகக் குறியின்கண் நிலைபெற்ற தொண்டர்களும்; குழாம்.....ஏக - கூட்டங் கூட்டமாகச் செல்லவும் (நிலத்தின்கண் இவ்வாறாக நிகழ); (வி-ரை.) அறுவகை விளங்கும் சைவம் - இவை நால்வகைச் சமயப் பாகுபாட்டில் சைவத்துள் அகச்சமயம் என வகுக்கப்பட்ட பாடாணவாதம், பேதவாதம், சிவ சமயவாதம், சிவசங்கிராந்த வாதம், ஈசுவரவவிகாரவாதம், சிவாத்துவிதம் என்பன.
நால்வகைச் சமயத்தவருள், ஏனை மூவருள் உலகாயதமும் நால்வகைப் பௌத்தமும் ஆருகதமும் என்ற அறுவகை புறப்புறச் சமயத்தவரும்; தருக்கம், மீமாஞ்சை, ஏகான்மவாதம், சாங்கியம், யோகம், பாஞ்சராத்திரம் என்ற அறுவகைப்என்ற அறுவகைப் புறச்சமயத் தவரும் ஈண்டுப் பிள்ளையார் திருமணங் காண வருதற்கியைபில்லை; இனிப், பாசுபதம், மாவிரதம், காபாலம், வாமம், வயிரவம், ஐக்கியவாதம் என்ற சமயத்தினர் சிற்சில வகைகாளற் சைவரோடொப்பினும், தத்தம் நெறிகளானும் முடிபுகளானும் மாறுபாடுடையார்.1
1 அவரெல்லாம் சித்தாந்த சைவரோடொப்ப "ஏக னனேக னிருள்கரும மாயையிரண்டு" (திருவருட்பயன் - 6 - 2) என்ற ஆறு பதார்த்தங்களுங் கொள்ளாமையானும், அவ்வறுவகைப் பதார்த்தங்களின் இயல்பைக் கொளளுத்தினுங் கொள்ளமாட்டாராகலானும் "புறச்சமயத் தவர்க்கிருளாய்" (சிவப் - பாயிர - 7) என்றபடி அவரையும் நீக்கி அறுவகை அகச்சமயத்தவரே ஈண்டுக் கருதப்பட்டனர்.
1 இனி இவ் வகச்சமயத்தோராகிய பாடாணவாத சைவர் முதலியோர் சித்தாந்த சைவத்தோடொப்ப ஏகன் முதலிய ஆறுபதார்த்தங் கொண்டமையின் அவ்வாறுக்கும் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்பு கூறும் ஆகமங்களின் தாத்பரியம் இதுவேயென்று எடுத்துக்காட்டிச் சித்தாந்த சைவப் பொருளுண்மையக் கொளுத்தினாற் கொள்ளவல்லுவராதலின் அவர் ஈண்டு வருதற்கியைபுடையார்; "அகச்சமயத் தவர்க்கொளியாய்" (சிவப் - பாயிர - 7) என்பது காண்க. அதனால் இனி, இவர்__________________________________________________
1 சிவஞான மாபாடியம் - 2 - 1 பார்க்க.
கள் பிள்ளையாரால், "ஞானமெய்ந் நெறிதான் யார்க்கு நமச்சிவா யச்சொலாம்" என்று சீபஞ்சாக்கர உபதேசம் செய்யப்பெற்று, "ஈனமாம் பிறவி தீர யாவரும் புகுக" என்று சோதிவாயிலினைக் காட்டப்பெற்றபோது "பேர்ஒளி"யினை அடைய வல்லுநராயினமையும் கருதுக; இங்ஙனங் காட்டாக்காற் றாமே யறிமாட்டாமையின் இவர்வேறு கூறப்பட்டார்.
அளவிலா விரதஞ் சாரும் நெறிவழிநின்ற வேடம் நீடிய தவம் - என்ற குறிப்பு மேற்கூறிய கருத்துக்களுடன் வைத்துக் கருதத்தக்கது. மானக்கஞ்சாறனார் புராணத்துள் (887 - 891) வரும் மாவிரதியரும், சிறுத்தொண்டனார் புராணத்துள் வரும் வயிரவரும் (மேற்படி புரா - 26 - 35), சிவத்திருவேடத்தாராகக் கொள்ளப்பட்டமையும், "பம்புசடைத் திருமுனிவர் கபாலக் கையர் பலவேடச் சைவர்" (2971) என்றமையும், பிறவும் காண்க; இக்கருத்துப்பற்றியே பின்னரும் "ஆறு வகைச் சமயத்திலருந்தவரும் (3150) என்பதும் கருதுக. *"சுத்த சைவர் இந்நூல் கேட்ட துணையானே தாற்பரியம் இனிதுணர்ந்து சித்தாந்தப் பொருள் கைக்கொள்வரென்பது பெறப்பட்டது; அத்துணை யணிமைய ராகலா னன்றே சித்தாந்த சைவத்தைச் சாரவைத்தார் என்பது". ஈண்டு இனி இவர்களை அடுத்த "மறுவறு...தொண்டர்" என்பதும் காண்க.
மறுவறும் தொண்டர் - இவர்கள்சித்தாந்த சைவர். மறுவறு மனத்தின் அன்பின் வழி என்றது ஞானம்; யோகம் - சிவயோகம்; குறிநிலை - கிரியை; தொண்டு - சரியை வகை; என இவ்வாறு சைவ நன்னெறிகளாகிய "நலஞ்சிறந்த ஞானயோகக் கிரியாசரியை யிவை" (திருமூலர் - புரா - 28) குறிக்கப்பட்டன. இந்நான்கு சித்தாந்த சைவத்துள் "சங்கரனை யடையும், நன்மார்க்க நாலவைதாம் ஞான யோக நற்கிரியா சரியையென நவிற்றுவதும் செய்வர்" (சித்தி - 8- 180 இவற்றினியல்புகளை யெல்லாம் ஞானநூல்களுட் கண்டுகொள்க; (சித்தி - 8 -18 - 25) யோகம் - புறச்சமயங்களுள் வரும் யோகம் வேறு; குறிநிலை - ஒரு குறியின்கண் சிவனை நிறுத்துப் பூசித்தலாற் குறிநிலை எனப்படும். "குறிப்பி னாலே கூப்பினான் றாப ரத்தை" (தேவா); "கோள மதனி னுண்ணிறைந்து குறித்த பூசை கொள்கின்றார்" (1241); தொண்டு - சரியைநெறி பலவும் கொள்க.
குழாம் குழாமாகி - கூறிய இரண்டு நிலையினர் (அகம், புறம் - சித்தாந்தம்)களைக் குறிக்க அடுக்கிக் கூறினாா. இங்கு இவ்வாறன்றி வேறுவகையாய்ப் பொருளுரைப்பர் முன் உரைகாரர்கள்; நான்கும் ஒரு பொருள்மேல் வருதலிற் சேர்த்துக் கூறினார்.
முன்பாட்டால் வைதிகநெறி ஒழுக்கத்தினரையும், இப்பாட்டால் ஆகமநெறி யொழுக்கத்தினரையும் கூறிய நிலையும் சிறப்புப்பற்றிய வைப்பு முறையும் கண்டு கொள்க. இதனுடன் மண்ணுலகினுள்ளாரை முடித்துக் காட்டி, இனி, மேல்வரும் பாட்டில் விண்ணுலகவரைக் கூறுதலும் கண்டுகொள்க.