பாடல் எண் :3955

திறைகொணர்ந்த வரசர்க்குச் செயலுரிமைத் தொழிலருளி,
“முறைபுரியுந் தனித்திகிரி முறைநில்லா முரணரசர்
உறையரண முளவாகிற் றெரிந்துரைப்பீÓ
ரெனவுணர்வு
நிறைமதிநீ டமைச்சர்க்கு மொழிந்தருளி நிகழுநாள்,
14
(இ-ள்) திறை கொணர்ந்த.....அருளி - முன் கூறியபடி திறைகளைக் கொண்டுவந்து செலுத்திப் பணிந்த அரசர்களுக்கு அவ்வவரும் தத்தம் அரசுகளைச் செலுத்தும் உரிமைத் தொழில் செய்து வரும்படி பணித்தருளி; முறைபுரியும்....மொழிந்தருளி - நமது அரசாங்க முறை செலுத்தும் தனியாட்சியின் வழியில் அடங்கி நில்லாத மாறுபட்ட அரசர்கள் ஒதுங்கி இருக்கும் காவலிடங்கள் உள்ளனவானால் தெரிந்து சொல்வீர்களாக என்று அரசாங்க உணர்ச்சி நிறைந்த மதியால் நீடிய அமைச்சர்களுக்குக் கட்டளை யிட்டருளி; நிகழுநாள் - இவ்வாறு நிகழும் நாளிலே,
(வி-ரை) திறை.....உரிமைத் தொழிலருளி - பணிந்து திறை செலுத்தும் சிற்றரசர்களைக் பேரரசர்கள் அங்கீகரித்து அவ்வவர் அரசுக்குட்பட்ட நாடுகளை அவ்வவரும் பயமின்றிச் சுதந்தரத்துடன் உரிமையாக அரசுபுரியும்படி நிறுவித் தமது ஆணையின் காவலை அருளுதல் முன்னாளில் தமிழ்ப் பேரரசர்கள் அரசு புரியும் முறை. இதனையே பின்னாளில் வந்த முகமதியர்களும் ஆங்கிலர்களும் கையாண்டமை நாட்டு நடப்புச் சரிதங்களால் அறியலாம்.
முறைநில்லா முரணரசர் உறை அரணம் உளவாகில் - முரண் அரசர் - இவர்கள் முடிமன்னராகிய இப்பேரரசரது ஆணையின் வழி நில்லாது முரண்பட்டோர் - பகையரசர்; அரணம் - என்றது அரணத்தின் வலிமையே துணையாகக் கொண்டிருப்பரன்றி வேறு வலிமையில்லாதோர்; அவ்வரணம் அழிக்கப்படின் அவரும் பணிகுவர் என்ற குறிப்பாகும்; இதனை “அரணம் துகளாகப் பற்றறுப்பீர்Ó (3958) என்று மேற் கூறுதல் காண்க.
உரிமைத் தொழிலருளி என்றும், மொழிந்தருளி என்றும் இங்கு ஒருங்கு கூறியது, இதுவே முடிமன்னராந்தன்மை பற்றிய ஆட்சி முறை என்றறிவித்தற்கு; “முன்னாப், பணிவார் திறையும் பகைத்தவர் சின்னமுங் கொண்டுவண்டேர், அணிவார் முரசினொ டாலிக்கு மாவோ டணுகினரேÓ (330) என்ற திருக்கோவையாரினும் இக்கருத்தே பற்றிக் கூறுதல் காண்க. இனிப், பணிந்த அரசர் திறை கண்டு, பணியாதவர் அரணம்வினவி, அழிக்க ஏவிய இவ்வரசுரிமையின் இச்செயலே இச்சரித விளைவாகிப் பின்னர்த் தொண்டுநெறி நிற்றற் கேதுவாகி இவரை இறைவர் திருவடிச் செலுத்த நிற்கும் பிற்குறிப்பும் ஈண்டுக் கருதிக் கொள்க.
தனித்திகிரி முறை நில்லா - தனி - பிறர் எவர்க்கும் உரிமையின்றித் தமக்கே உரிமையாகக் கொண்ட; திகிரி - அரச ஆணையாகிய சக்கரம்; திகிரிமுறை - அரசாணை நெறியினுட்பட்டு ; அரச ஆணையைச் சக்கரம் என்பது மரபு.
உணர்வுநிறை மதிநீடு அமைச்சர் - உணர்வு - என்றது அரச நீதியின் அறிவு; மதி - அதனைக் கொண்டு செலுத்தும் அறிவு; நீடு - என்பது அனுபவம்; “மதிநுட்ப நூலோ டுடையார்க் கதிநுட்பம் , யாவுள முன்னிற் பவைÓ (குறள்).
அமைச்சர் - இங்கு அமைச்சும், சேனைத் தலைமையும் உடையவர்களைக் குறித்தது.
வழிநில்லா - என்பதும் பாடம்.