பாடல் எண் :4032

செக்குநிறை யெள்ளாட்டிப் பதமறிந்து திலதயிலம்
பக்கமெழ மிகவுழன்றும் பாண்டியல்வரு மெருதுய்த்தும்
தக்கதொழில் பெறுங்கூலி தாங்கொண்டு தாழாமை
மிக்கதிரு விளக்கிட்டார் விழுத்தொண்டு விளக்கிட்டார்.
11
(இ-ள்) செக்குநிறை.....உழந்தும் - செக்கு நிறையும் அளவுப்படி எள் இட்டு ஆட்டிப் பதம் தெரிந்து எள்ளினின்றும் எண்ணெய் பக்கங்களில் எழுதல் கண்டு மிகவும் வருந்தி உழைத்தும்; ஆண்டில் வரும் எருதுய்த்தும் - செக்கினை வட்டமாக சுற்றிவரும் எருதுகளைச் செலுத்தியும்; தக்க.......கொண்டு - தக்கபடி செய்யும் தொழிலினால் பெறும் கூலியினைத் தாம் கைக்கொண்டு; தாழாமை....விளக்கிட்டார் - வழுவாமல் மிக்க திருவிளக்குக்களை எரித்தனர், (அதனால் )தூய திருத்தொண்டினை உலகில் விளக்கியிட்டனர்.
(வி-ரை) செக்குநிறை....உழந்தும் - செக்கில் எண்ணெய் எடுப்போர் அது பற்றிச்செய்யும் தொழில் வகைகள். பதம் - எள்ளினின்று எண்ணெய் வெளிப்படும் பக்குவம்; பக்கம் எழ - செக்கு உரலின் பக்கங்களில் எண்ணெய் எடுத்துப் பிழியும்படி மேல்வர; உழந்து - வருந்தி உழைத்து; இது செக்கு உரலினிடத்துச் செய்யும் வேலை.
பாண்டில் வரும் எருது உய்த்தும் - செக்கு ஆடுதற்கு வட்டமாகச் சுற்றி வரும் எருதுகளைச் செலுத்தியும்; இது செக்கின் புறத்தே செய்யும் வேலை. தக்கதொழில் - அத்தொழிலுக்கும் தாம் பணி நிறை வேற்றுதற்கும் தகுதியாகச் செய்யும் வினைத்திறம்.
தாழாமை - வழுவாமல்; காலத்தாலும், விளக்குக்களின் அளவாலும், செயல் வகையாலும், பிற எவ்வகையானும் குறைவு வாராமல்.
திலதயிலம் - திலம் - எள்; தயிலம் - திலத்தினின்றும் வரும் நெய்; எண்ணெய்; தயிலம் - என்றலே இப்பொருள் தருமாயினும், செக்கினுள் இடும் எள்ளினின்றும் பிரிந்து அதன் நெய் வேறுவரும் நிலையாதலின் அது குறிக்கத் தில - தயிலம் என்றார் - பக்கம் எழ - என்றதன் கருத்தும் இது.
மிக்க திருவிளக்கு - மிக்க - ஏனை எல்லாவற்றையும் விளக்கும் சாதனமாதலால் சிறப்புமிக்க என்றார்; இது புறவிளக்கம், திருக்கோயிலில் இடுவதாதலின் திருவிளக்கு என்றார்; அது எல்லாவற்றினு முயர்ந்த ஞானம் பெறுதற்கேதுவாதலின் மேலைப் பயனாலும் மிக்கது; “விளக்கிட்டார் பேறு சொல்லின் மெய்ந்நெறி ஞான மாகும்Ó (திருநேரிசை); இந்நாயனார் “சிவபுரியிற் பொலிந்திருக்கÓ (4037) என்ற பேறு பெறும் நிலையும் காண்க.
விழுத்தொண்டு விளக்கிட்டார் - திருத்தொண்டின் திறம் இத்தகையதென உலகறிய விளக்கினர்; “புலப்படுப்பார்Ó (4029) என்றபடி இஃது இறைவரருளால் வந்தது.
இங்குக் கூறிய செக்கு ஆட்டி எள்நெய் எடுக்கும் தொழிலும், முன்னர் கண்ணப்ப நாயனார் புராணத்தில் மாமிசம் எடுத்துப் பதமாக்கியதொழிலும், திருநாளை போவார் புராணத்தில் அவர்தம் மரபின் றொழிலும், திருக்குறிப்புத் தொண்டர் புராணத்துள் வண்ணார் தொழிலும் முதலிய இவை போன்றவற்றை உள்ளவாறு தன்மையணியில் வைத்து எடுத்துக்காட்டுதல் ஆசிரியர்க்கேயுரிய சிறந்த கவிநயமாம்.