பாடல் எண் :4178

தூபியு நட்டு மிக்க சுதையுநல் வினையுஞ் செய்து
கூவலு மமைத்து மாடு கோயில்சூழ் மதிலும் போக்கி
வாவியுந் தொட்டு மற்றும் வேண்டுவ வகுத்து மன்னுந்
தாபரஞ் சிவனுக் கேற்ப விதித்தநாள் சாரு நாளில்,
8
(இ-ள்) தூபியும்.....செய்து - தூபியினையும் நாட்டிச், சுண்ணச்சாந்து பூசி, மேல் சிற்ப அலங்கார வகைகளையும் செய்து; கூவலும் அமைத்து - தீர்த்தக்கிணறும் அமைத்து; மாடு......போக்கி - பக்கத்திலும் கோயிற் சுற்றிலும் மதில்களைக் கட்டி; வாவியும் தொட்டு - தடாகமும் அகழ்ந்து அமைத்து; மற்றும் வேண்டுவ வகுத்து - மேலும் வேண்டுவனவற்றையும் வகைபடச் செய்து; மன்னும்.....நாளில் - நிலை பெற்ற தாவரத்தைச் சிவபெருமானுக்குப் பொருந்தும்படி நிறுத்திய நாள் அணுகும் போது;
(வி-ரை) தூபி - விமானத்துச்சியில் அமைக்கும் கூரிய சிகரம்; நடுதல் - அதனை நிறுத்துதற்காகத் தறி நடுதல்.
சுதை - நல்வினை - விமானம், கோபுரம் முதலியவற்றிற் சுண்ணச் சாந்து வேலை. நல்வினை - உரிய விதிப்படி அட்டகயம், நாகம், இடபம் முதலிய உருவங்கள் தீட்டுதல்.
கூவல் - கோயிலினுள் இறைவர் தீருமஞ்சனத் தீர்த்தத்துக்குரிய கிணறு; வாவி - கோயிற் புறத்து அடியார்க்குப் பயன்படும் தடாகம் - திருக்குளம்.
கோயில் மாடு - கோயில் சூழ்மதில் - என்க. கோயில் மாடு என்பது உட்சுற்று மதில்; கோயில் சூழ்மதில் - புறச்சுற்று; போக்குதல் - நேர்பட அமைத்தல்;
தொட்டு - அகழ்ந்து அமைத்து; தொடுதல் - தோண்டுதல்.
மற்றும் வேண்டுவ - சுற்றாலயங்கள், திருநந்தவனம், ஏனைய மண்டபங்கள் முதலியவை. மன்னும் தாவரம் - சிவனை அவரது திருமேனியாகிய திரு உருவத்தில் (சிவலிங்கத்தில்) நிலைபெறச் செய்யும் சிவாகமச் சடங்கு; பிரிதிட்டை; “தாபர லிங்கம்Ó (திருமந்); “சந்தி மூன்றினுந் தாபர நிறுத்திÓ (தேவா). சிவனுக்கேற்ப - ஏனைய பரிவாரத் தெய்வங்களுக்கு வெவ்வேறு நாள்களும் சிவனுக்கு வேறு நாளுமாகக் கொண்டு செய்தல் குறித்தது.
விதித்த - குறித்த; கும்பாபிடேகத்துக்குக் கொண்ட.
சாரும் நாளில் - அதனைச் சார்ந்த முன்னாளில்.
நாளில் - எய்தி - என்று - போந்தார் - என மேல்வரும் பாட்டுக்களுடன் கூட்டி முடிக்க.
இப்பாட்டாற் கோயில் அமைப்புக்கு வேண்டிய அங்கங்கள் எல்லாம் கூறப்பட்டன.
தாவரம் - தாபனம் (பிரதிட்டை) - என்பனவும் பாடங்கள்.