நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

முதல் ஆயிரம்
பெரியாழ்வார்
பெரியாழ்வார் திருமொழி

தலைவன்பின் சென்ற மகளைக்குறித்துத் தாய் பலபடி உன்னி ஏங்குதல்
296நல்லது ஓர் தாமரைப் பொய்கை
      நாண்மலர் மேல் பனி சோர
அல்லியும் தாதும் உதிர்ந்திட்டு
      அழகழிந்தால் ஒத்ததாலோ
இல்லம் வெறியோடிற்றாலோ
      என்மகளை எங்கும் காணேன்
மல்லரை அட்டவன் பின்போய்
      மதுரைப் புறம் புக்காள் கொல்லோ? (1)
   
297ஒன்றும் அறிவு ஒன்று இல்லாத
      உருவறைக் கோபாலர் தங்கள்
கன்று கால் மாறுமா போலே
      கன்னி இருந்தாளைக் கொண்டு
நன்றும் கிறி செய்து போனான்
      நாராயணன் செய்த தீமை
என்றும் எமர்கள் குடிக்கு ஓர்
      ஏச்சுக்கொல்? ஆயிடுங் கொல்லோ? (2)
   
298குமரி மணம் செய்து கொண்டு
      கோலம் செய்து இல்லத்து இருத்தி
தமரும் பிறரும் அறியத்
      தாமோதரற்கு என்று சாற்றி   
அமரர் பதியுடைத் தேவி
      அரசாணியை வழிபட்டு
துமிலம் எழப் பறை கொட்டித்
      தோரணம் நாட்டிடுங் கொல்லோ?            (3)
   
299ஒரு மகள் தன்னை உடையேன்
      உலகம் நிறைந்த புகழால்
திருமகள் போல வளர்த்தேன்
      செங்கண் மால் தான் கொண்டு போனான்
பெரு மகளாய்க் குடி வாழ்ந்து
      பெரும்பிள்ளை பெற்ற அசோதை
மருமகளைக் கண்டு உகந்து
      மணாட்டுப் புறம்செய்யுங் கொல்லோ?             (4)
   
300தம் மாமன் நந்தகோபாலன்
      தழீஇக் கொண்டு என் மகள் தன்னைச்
செம்மாந்திரே என்று சொல்லி
      செழுங் கயற் கண்ணும் செவ்வாயும்
கொம்மை முலையும் இடையும்
      கொழும்பணைத் தோள்களும் கண்டிட்டு
இம் மகளைப் பெற்ற தாயர்
      இனித் தரியார் என்னுங் கொல்லோ?             (5)
   
301வேடர் மறக்குலம் போலே
      வேண்டிற்றுச் செய்து என்மகளைக்
கூடிய கூட்டமே யாகக்
      கொண்டு குடி வாழுங் கொல்லோ?
நாடும் நகரும் அறிய
      நல்லது ஓர் கண்ணாலம் செய்து
சாடு இறப் பாய்ந்த பெருமான்
      தக்கவா கைப்பற்றுங் கொல்லோ?            (6)
   
302அண்டத்து அமரர் பெருமான்
      ஆழியான் இன்று என்மகளைப்
பண்டப் பழிப்புக்கள் சொல்லிப்
      பரிசு அற ஆண்டிடுங் கொல்லோ?
கொண்டு குடி- வாழ்க்கை வாழ்ந்து
      கோவலப் பட்டம் கவித்துப்
பண்டை மணாட்டிமார் முன்னே
      பாதுகாவல் வைக்குங் கொல்லோ?            (7)
   
303குடியிற் பிறந்தவர் செய்யும்
      குணம் ஒன்றும் செய்திலன் அந்தோ
நடை ஒன்றும் செய்திலன் நங்காய்
      நந்தகோபன் மகன் கண்ணன்
இடை இருபாலும் வணங்க
      இளைத்து இளைத்து என்மகள் ஏங்கிக்
கடைகயிறே பற்றி வாங்கிக்
      கை தழும்பு ஏறிடுங் கொல்லோ?             (8)
   
304வெண்ணிறத் தோய் தயிர் தன்னை
      வெள்வரைப்பின் முன் எழுந்து
கண் உறங்காதே இருந்து
      கடையவும் தான்வல்லள் கொல்லோ?
ஒண்ணிறத் தாமரைச் செங்கண்
      உலகளந்தான் என்மகளைப்
பண் அறையாப் பணிகொண்டு
      பரிசு அற ஆண்டிடுங் கொல்லோ? (9)
   
305மாயவன் பின்வழி சென்று வழியிடை மாற்றங்கள் கேட்டு
ஆயர்கள் சேரியிலும் புக்கு அங்குத்தை மாற்றமும் எல்லாம்
தாயவள் சொல்லிய சொல்லைப் தண் புதுவைப் பட்டன் சொன்ன
தூய தமிழ் பத்தும் வல்லார் தூ மணிவண்ணனுக்கு ஆளரே             (10)