நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

முதல் ஆயிரம்
பெரியாழ்வார்
பெரியாழ்வார் திருமொழி

திருமாலிருஞ்சோலைப் பெருமானைப் போகவிடேன் எனல்
452துக்கச் சுழலையைச் சூழ்ந்து கிடந்த
      வலையை அறப் பறித்துப்
புக்கினிற் புக்கு உன்னைக் கண்டு கொண்டேன் இனிப்
      போக விடுவதுண்டே?
மக்கள் அறுவரைக் கல்லிடை மோத
      இழந்தவள் தன்வயிற்றிற்
சிக்கென வந்து பிறந்து நின்றாய்!திரு
      மாலிருஞ் சோலை எந்தாய்             (1)
   
453வளைத்து வைத்தேன் இனிப் போகலொட்டேன் உன் தன்
      இந்திர-ஞாலங்களால்
ஒளித்திடில் நின் திருவாணை கண்டாய் நீ
      ஒருவர்க்கும் மெய்யன் அல்லை
அளித்து எங்கும் நாடும் நகரமும் தம்முடைத்
      தீவினை தீர்க்கல் உற்றுத்
தெளித்து வலஞ்செய்யும் தீர்த்தம் உடைத் திரு
      மாலிருஞ் சோலை எந்தாய்             (2)
   
454உனக்குப் பணி செய்திருக்கும் தவம் உடை
      யேன் இனிப் போய் ஒருவன்
தனக்குப் பணிந்து கடைத்தலை நிற்கை நின்
      சாயை அழிவு கண்டாய்
புனத்தினைக் கிள்ளிப் புது அவி காட்டி உன்
      பொன்னடி வாழ்க என்று
இனத்துக் குறவர் புதியது உண்ணும் எழில்
      மாலிருஞ் சோலை எந்தாய்             (3)
   
455காதம் பலவும் திரிந்து உழன்றேற்கு அங்கு ஓர்
      நிழல் இல்லை நீர் இல்லை உன்
பாத நிழல் அல்லால் மற்றோர் உயிர்ப்பிடம்
      நான் எங்கும் காண்கின்றிலேன்
தூது சென்றாய் குரு பாண்டவர்க்காய் அங்கு ஓர்
      பொய்ச்சுற்றம் பேசிச் சென்று
பேதம் செய்து எங்கும் பிணம்படுத்தாய் திரு
      மாலிருஞ் சோலை எந்தாய்             (4)
   
456காலும் எழா கண்ண நீரும் நில்லா உடல்
      சோர்ந்து நடுங்கிக் குரல்
மேலும் எழா மயிர்க் கூச்சும் அறா என
      தோள்களும் வீழ்வு ஒழியா
மால் உகளாநிற்கும் என் மனனே உன்னை
      வாழத் தலைப்பெய்திட்டேன்
சேல் உகளாநிற்கும் நீள் சுனை சூழ் திரு
      மாலிருஞ் சோலை எந்தாய்             (5)
   
457எருத்துக் கொடி உடையானும் பிரமனும்
      இந்திரனும் மற்றும்
ஒருத்தரும் இப் பிறவி என்னும் நோய்க்கு
      மருந்து அறிவாரும் இல்லை
மருத்துவனாய் நின்ற மா மணிவண்ணா
      மறு பிறவி தவிரத்
திருத்தி உன் கோயிற் கடைப் புகப் பெய் திரு
      மாலிருஞ் சோலை எந்தாய் (6)
   
458அக்கரை என்னும் அனத்தக் கடலுள்
      அழுந்தி உன் பேர் அருளால்
இக்கரை ஏறி இளைத்திருந்தேனை அஞ்
      சேல் என்று கை கவியாய்
சக்கரமும் தடக்கைகளும் கண்களும்
      பீதக ஆடையொடும்
செக்கர் நிறத்துச் சிவப்புடையாய் திரு
      மாலிருஞ் சோலை எந்தாய்             (7)
   
459எத்தனை காலமும் எத்தனை ஊழியும்
      இன்றொடு நாளை என்றே
இத்தனை காலமும் போய்க் கிறிப்பட்டேன்
      இனி உன்னைப் போகலொட்டேன்
மைத்துனன்மார்களை வாழ்வித்து மாற்றலர்
      நூற்றுவரைக் கெடுத்தாய்
சித்தம் நின்பாலது அறிதி அன்றே திரு
      மாலிருஞ் சோலை எந்தாய்             (8)
   
460அன்று வயிற்றிற் கிடந்திருந்தே அடி
      மை செய்யல் உற்றிருப்பன்
இன்று வந்து இங்கு உன்னைக் கண்டுகொண்டேன் இனிப்
      போக விடுவதுண்டே?
சென்று அங்கு வாணனை ஆயிரம் தோளும்
      திருச் சக்கரம் அதனால்
தென்றித் திசை திசை வீழச் செற்றாய் திரு
      மாலிருஞ் சோலை எந்தாய்             (9)
   
461சென்று உலகம் குடைந்தாடும் சுனைத் திரு
      மாலிருஞ் சோலை தன்னுள்
நின்ற பிரான் அடிமேல் அடிமைத் திறம்
      நேர்பட விண்ணப்பஞ் செய்
பொன் திகழ் மாடம் பொலிந்து தோன்றும் புது
      வைக்கோன் விட்டுசித்தன்
ஒன்றினோடு ஒன்பதும் பாட வல்லார் உல
      கம் அளந்தான் தமரே    (10)