நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

முதல் ஆயிரம்
ஆண்டாள்
நாச்சியார் திருமொழி

திருமாலிருஞ்சோலைப் பிரானை வழிபடல்
586சிந்துரச் செம்பொடிப் போல்
      திருமாலிருஞ்சோலை எங்கும்
இந்திர கோபங்களே
      எழுந்தும் பரந்திட்டனவால்
மந்தரம் நாட்டி அன்று
      மதுரக் கொழுஞ்சாறு கொண்ட
சுந்தரத்தோளுடையான்
      சுழலையினின்று உய்துங் கொலோ?            (1)
   
587போர்க்களிறு பொரும்
      மாலிருஞ்சோலை அம் பூம்புறவில்
தார்க்கொடி முல்லைகளும்
      தவள நகை காட்டுகின்ற
கார்க்கொள் பிடாக்கள் நின்று
      கழறிச் சிரிக்கத் தரியேன்
ஆர்க்கு இடுகோ? தோழீ
      அவன் தார் செய்த பூசலையே             (2)
   
588கருவிளை ஒண்மலர்காள்
      காயா மலர்காள் திருமால்
உரு-ஒளி காட்டுகின்றீர்
      எனக்கு உய் வழக்கு ஒன்று உரையீர்
திரு விளையாடு திண் தோள்
      திருமாலிருஞ்சோலை நம்பி
வரிவளை இற் புகுந்து
      வந்திபற்றும் வழக்கு உளதே?             (3)
   
589பைம்பொழில் வாழ் குயில்காள்
      மயில்காள் ஒண் கருவிளைகாள்
வம்பக் களங்கனிகாள்
      வண்ணப் பூவை நறுமலர்காள்
ஐம் பெரும் பாதகர்காள்
      அணி மாலிருஞ்சோலை நின்ற
எம்பெருமானுடைய
      நிறம் உங்களுக்கு என் செய்வதே?             (4)
   
590துங்க மலர்ப் பொழில் சூழ்
      திருமாலிருஞ்சோலை நின்ற
செங்கண் கருமுகிலின்
      திருவுருப் போல் மலர்மேல்
தொங்கிய வண்டினங்காள்
      தொகு பூஞ்சுனைகாள் சுனையிற்
தங்கு செந்தாமரைகாள்
      எனக்கு ஓர் சரண் சாற்றுமினே             (5)
   
591நாறு நறும் பொழில்
      மாலிருஞ்சோலை நம்பிக்கு நான்
நூறு தடாவில் வெண்ணெய்
      வாய்நேர்ந்து பராவி வைத்தேன்
நூறு தடா நிறைந்த
      அக்கார அடிசில் சொன்னேன்
ஏறு திருவுடையான்
      இன்று வந்து இவை கொள்ளுங் கொலோ?             (6)
   
592இன்று வந்து இத்தனையும்
      அமுது செய்திடப் பெறில் நான்
ஒன்று நூறாயிரமாக்
      கொடுத்துப் பின்னும் ஆளும் செய்வன்
தென்றல் மணம் கமழும்
      திருமாலிருஞ்சோலை தன்னுள்
நின்றபிரான் அடியேன்
      மனத்தே வந்து நேர்படிலே             (7)
   
593காலை எழுந்திருந்து
      கரிய குருவிக் கணங்கள்
மாலின் வரவு சொல்லி
      மருள் பாடுதல் மெய்ம்மைகொலோ?
சோலைமலைப் பெருமான்
      துவாராபதி எம்பெருமான்
ஆலின் இலைப் பெருமான்
      அவன் வார்த்தை உரைக்கின்றதே             (8)
   
594கோங்கு அலரும் பொழில்
      மாலிருஞ்சோலையிற் கொன்றைகள்மேல்
தூங்கு பொன் மாலைகளோடு
      உடனாய் நின்று தூங்குகின்றேன்
பூங்கொள் திருமுகத்து
      மடுத்து ஊதிய சங்கு ஒலியும்
சார்ங்க வில் நாண்-ஒலியும்
      தலைப்பெய்வது எஞ்ஞான்று கொலோ?             (9)
   
595சந்தொடு காரகிலும்
      சுமந்து தடங்கள் பொருது
வந்திழியும் சிலம்பாறு
      உடை மாலிருஞ்சோலை நின்ற
சுந்தரனைச் சுரும்பு ஆர்
      குழற் கோதை தொகுத்து உரைத்த
செந்தமிழ் பத்தும் வல்லார்
      திருமாலடி சேர்வர்களே             (10)