நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

இரண்டாம் ஆயிரம்
திருமங்கை ஆழ்வார்
பெரிய திருமொழி

திருவெள்ளறை
1367வென்றி மா மழு ஏந்தி முன் மண்மிசை
      மன்னரை மூவெழுகால்
கொன்ற தேவ!-நின் குரை கழல் தொழுவது ஓர்
      வகை எனக்கு அருள்புரியே-
மன்றில் மாம் பொழில் நுழைதந்து மல்லிகை
      மௌவலின் போது அலர்த்தி
தென்றல் மா மணம் கமழ்தர வரு திரு
      வெள்ளறை நின்றானே             (1)
   
1368வசை இல் நான்மறை கெடுத்த அம் மலர் அயற்கு
      அருளி முன் பரி முகமாய்
இசை கொள் வேத-நூல் என்று இவை பயந்தவ
      னே!-எனக்கு அருள்புரியே-
உயர் கொள் மாதவிப் போதொடு உலாவிய
      மாருதம் வீதியின்வாய
திசை எலாம் கமழும் பொழில் சூழ் திரு
      வெள்ளறை நின்றானே             (2)
   
1369வெய்யன் ஆய் உலகு ஏழ் உடன் நலிந்தவன்
      உடலகம் இரு பிளவாக்
கையில் நீள் உகிர்ப் படை-அது வாய்த்தவ
      னே!-எனக்கு அருள்புரியே-
மையின் ஆர்தரு வரால் இனம் பாய வண்
      தடத்திடைக் கமலங்கள்
தெய்வம் நாறும் ஒண் பொய்கைகள் சூழ் திரு
      வெள்ளறை நின்றானே             (3)
   
1370வாம் பரி உக மன்னர்-தம் உயிர் செக
      ஐவர்கட்கு அரசு அளித்த
காம்பின் ஆர் திரு வேங்கடப் பொருப்ப!-நின்
      காதலை அருள் எனக்கு-
மாம் பொழில் தளிர் கோதிய மடக் குயில்
      வாய்-அது துவர்ப்பு எய்த
தீம் பலங்கனித் தேன்-அது நுகர் திரு
      வெள்ளறை நின்றானே             (4)
   
1371மான வேல் ஒண் கண் மடவரல் மண்-மகள்
      அழுங்க முந்நீர்ப் பரப்பில்
ஏனம் ஆகி அன்று இரு நிலம் இடந்தவ
      னே!-எனக்கு அருள்புரியே-
கான மா முல்லை கழைக் கரும்பு ஏறி வெண்
      முறுவல் செய்து அலர்கின்ற
தேனின் வாய் மலர் முருகு உகுக்கும் திரு
      வெள்ளறை நின்றானே             (5)
   
1372பொங்கு நீள் முடி அமரர்கள் தொழுது எழ
      அமுதினைக் கொடுத்தளிப்பான்
அங்கு ஓர் ஆமை-அது ஆகிய ஆதி!-நின்
      அடிமையை அருள் எனக்கு-
தங்கு பேடையோடு ஊடிய மதுகரம்
      தையலார் குழல் அணைவான்
திங்கள் தோய் சென்னி மாடம் சென்று அணை திரு
      வெள்ளறை நின்றானே (6)
   
1373ஆறினோடு ஒரு நான்கு உடை நெடு முடி
      அரக்கன்-தன் சிரம் எல்லாம்
வேறு வேறு உக வில்-அது வளைத்தவ
      னே!-எனக்கு அருள்புரியே-
மாறு இல் சோதிய மரகதப் பாசடைத்
      தாமரை மலர் வார்ந்த
தேறல் மாந்தி வண்டு இன் இசை முரல் திரு
      வெள்ளறை நின்றானே (7)
   
1374முன் இவ் ஏழ் உலகு உணர்வு இன்றி இருள் மிக
      உம்பர்கள் தொழுது ஏத்த
அன்னம் ஆகி அன்று அரு மறை பயந்தவ
      னே!-எனக்கு அருள்புரியே-
மன்னு கேதகை சூதகம் என்று இவை
      வனத்திடைச் சுரும்பு இனங்கள்
தென்ன என்ன வண்டு இன் இசை முரல் திரு
      வெள்ளறை நின்றானே            (8)
   
1375ஆங்கு மாவலி வேள்வியில் இரந்து சென்று
      அகல்-இடம் முழுதினையும்
பாங்கினால் கொண்ட பரம!-நின் பணிந்து எழு
      வேன் எனக்கு அருள்புரியே-
ஓங்கு பிண்டியின் செம் மலர் ஏறி வண்டு
      உழிதர மா ஏறித்
தீம் குயில் மிழற்றும் படப்பைத் திரு
      வெள்ளறை நின்றானே             (9)
   
1376மஞ்சு உலாம் மணி மாடங்கள் சூழ் திரு
      வெள்ளறை-அதன் மேய
அஞ்சனம் புரையும் திரு உருவனை
      ஆதியை அமுதத்தை
நஞ்சு உலாவிய வேல் வலவன் கலி
      கன்றி சொல் ஐஇரண்டும்
எஞ்சல் இன்றி நின்று ஏத்த வல்லார் இமை
      யோர்க்கு அரசு ஆவர்களே (10)