நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

இரண்டாம் ஆயிரம்
திருமங்கை ஆழ்வார்
பெரிய திருமொழி

திருக்கண்ணங்குடி
1747வங்க மா முந்நீர் வரி நிறப் பெரிய
      வாள் அரவின் அணை மேவி
சங்கம் ஆர் அம் கை தட மலர் உந்தி
      சாம மா மேனி என் தலைவன்-
அங்கம் ஆறு ஐந்து வேள்வி நால் வேதம்
      அருங் கலை பயின்று எரி மூன்றும்
செங் கையால் வளர்க்கும் துளக்கம் இல் மனத்தோர்
      திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே            (1)
   
1748கவள மா கதத்த கரி உய்ய-பொய்கைக்
      கராம் கொளக் கலங்கி உள் நினைந்து
துவள மேல் வந்து தோன்றி வன் முதலை
      துணிபட-சுடு படை துரந்தோன்-
குவளை நீள் முளரி குமுதம் ஒண் கழுநீர்
      கொய்ம் மலர் நெய்தல் ஒண் கழனி
திவளும் மாளிகை சூழ் செழு மணிப் புரிசைத்
      திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே            (2)
   
1749வாதை வந்து அடர வானமும் நிலனும்
      மலைகளும் அலை கடல் குளிப்ப
மீது கொண்டு உகளும் மீன் உரு ஆகி
      விரி புனல் வரி அகட்டு ஒளித்தோன்-
      போது அலர் புன்னை மல்லிகை மௌவல்
      புது விரை மது மலர் அணைந்து
சீத ஒண் தென்றல் திசைதொறும் கமழும்
      திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே            (3)
   
1750வென்றி சேர் திண்மை விலங்கல் மா மேனி
      வெள் எயிற்று ஒள் எரித் தறு கண்
பன்றி ஆய் அன்று பார்-மகள் பயலை
      தீர்த்தவன் பஞ்சவர் பாகன்-
ஒன்று அலா உருவத்து உலப்பு இல் பல் காலத்து
      உயர் கொடி ஒளி வளர் மதியம்
சென்று சேர் சென்னிச் சிகர நல் மாடத்
      திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே            (4)
   
1751மன்னவன் பெரிய வேள்வியில் குறள் ஆய்
      மூவடி நீரொடும் கொண்டு
பின்னும் ஏழ் உலகும் ஈர் அடி ஆக
      பெருந் திசை அடங்கிட நிமிர்ந்தோன்-
      அன்னம் மென் கமலத்து அணி மலர்ப் பீடத்து
      அலை புனல் இலைக் குடை நீழல்
செந்நெல் ஒண் கவரி அசைய வீற்றிருக்கும்
      திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே             (5)
   
1752மழுவினால் அவனி அரசை மூவெழுகால்
      மணி முடி பொடிபடுத்து உதிரக்
குழுவு வார் புனலுள் குளித்து வெம் கோபம்
      தவிர்ந்தவன்-குலை மலி கதலிக்
குழுவும் வார் கமுகும் குரவும் நல் பலவும்
      குளிர் தரு சூதம் மாதவியும்
செழுமை ஆர் பொழில்கள் தழுவும் நல் மாடத்
      திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே            (6)
   
1753வான் உளார்-அவரை வலிமையால் நலியும்
      மறி கடல் இலங்கையார்-கோனை
பானு நேர் சரத்தால் பனங்கனிபோலப்
      பரு முடி உதிர வில் வளைத்தோன்-
கான் உலாம் மயிலின் கணங்கள் நின்று ஆட
      கண முகில் முரசம் நின்று அதிர
தேன் உலாம் வரி வண்டு இன் இசை முரலும்
      திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே            (7)
   
1754அரவ நீள் கொடியோன் அவையுள் ஆசனத்தை
      அஞ்சிடாதே இட அதற்கு
பெரிய மா மேனி அண்டம் ஊடுருவ
      பெருந் திசை அடங்கிட நிமிர்ந்தோன்-
      வரையின் மா மணியும் மரகதத் திரளும்
      வயிரமும் வெதிர் உதிர் முத்தும்
திரை கொணர்ந்து உந்தி வயல்தொறும் குவிக்கும்
      திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே            (8)
   
1755பன்னிய பாரம் பார்-மகட்கு ஒழிய
      பாரத மா பெரும் போரில்
மன்னர்கள் மடிய மணி நெடுந் திண் தேர்
      மைத்துனற்கு உய்த்த மா மாயன்-
துன்னு மாதவியும் சுரபுனைப் பொழிலும்
      சூழ்ந்து எழு செண்பக மலர்வாய்
தென்ன என்று அளிகள் முரன்று இசைபாடும்
      திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானே            (9)
   
1756கலை உலா அல்குல் காரிகைதிறத்து
      கடல் பெரும் படையொடும் சென்று
சிலையினால் இலங்கை தீ எழச் செற்ற
      திருக்கண்ணங்குடியுள் நின்றானை
மலை குலாம் மாட மங்கையர் தலைவன்
      மான வேல் கலியன் வாய் ஒலிகள்
உலவு சொல்-மாலை ஒன்பதோடு ஒன்றும்
      வல்லவர்க்கு இல்லை-நல்குரவே             (10)