நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்

நான்காம் ஆயிரம்
நம்மாழ்வார்
திருவாய் மொழி

கண்ணனது அவதாரச் செயல்களைப் பேசப் பெற்றமைக்குக் களித்தல்
3367குரவை ஆய்ச்சியரோடு கோத்ததும்
      குன்றம் ஒன்று ஏந்தியதும்
உரவு நீர்ப் பொய்கை நாகம் காய்ந்ததும்
      உட்பட மற்றும் பல
அரவில் பள்ளிப் பிரான் தன் மாய
      வினைகளையே அலற்றி
இரவும் நன் பகலும் தவிர்கிலன்
      என்ன குறை எனக்கே?             (1)
   
3368கேயத் தீம் குழல் ஊதிற்றும் நிரை மேய்த்ததும்
      கெண்டை ஒண் கண்
வாசப் பூங் குழல் பின்னை தோள்கள்
      மணந்ததும் மற்றும் பல
மாயக் கோலப் பிரான் தன் செய்கை
      நினைந்து மனம் குழைந்து
நேயத்தோடு கழிந்த போது எனக்கு
      எவ் உலகம் நிகரே?             (2)
   
3369நிகர் இல் மல்லரைச் செற்றதும் நிரை மேய்த்ததும்
      நீள் நெடும் கைச்
சிகர மா களிறு அட்டதும் இவை
      போல்வனவும் பிறவும்
புகர்கொள் சோதிப் பிரான் தன் செய்கை
      நினைந்து புலம்பி என்றும்
நுகர வைகல் வைகப்பெற்றேன் எனக்கு
      என் இனி நோவதுவே?             (3)
   
3370நோவ ஆய்ச்சி உரலோடு ஆர்க்க இரங்கிற்றும்
      வஞ்சப் பெண்ணைச்
சாவப் பால் உண்டதும் ஊர் சகடம்
      இறச் சாடியதும்
தேவக் கோலப் பிரான் தன் செய்கை
      நினைந்து மனம் குழைந்து
மேவக் காலங்கள் கூடினேன் எனக்கு
      என் இனி வேண்டுவதே?             (4)
   
3371வேண்டித் தேவர் இரக்க வந்து பிறந்ததும்
      வீங்கு இருள்வாய்
பூண்டு அன்று அன்னைப் புலம்ப போய் அங்கு ஓர்
      ஆய்க்குலம் புக்கதும்
காண்டல் இன்றி வளர்ந்து கஞ்சனைத் துஞ்ச
      வஞ்சம் செய்ததும்
ஈண்டு நான் அலற்றப்பெற்றேன் எனக்கு
      என்ன இகல் உளதே?             (5)
   
3372இகல் கொள் புள்ளைப் பிளந்ததும் இமில்
      ஏறுகள் செற்றதுவும்
உயர் கொள் சோலைக் குருந்து ஒசித்ததும்
      உட்பட மற்றும் பல
அகல் கொள் வையம் அளந்த மாயன் என்
      அப்பன் தன் மாயங்களே
பகல் இராப் பரவப் பெற்றேன் எனக்கு
      என்ன மனப் பரிப்பே?             (6)
   
3373மனப் பரிப்போடு அழுக்கு மானிட
      சாதியில் தான்பிறந்து
தனக்கு வேண்டு உருக்கொண்டு தான் தன
      சீற்றத்தினை முடிக்கும்
புனத் துழாய் முடி மாலை மார்பன் என்
      அப்பன் தன் மாயங்களே
நினைக்கும் நெஞ்சு உடையேன் எனக்கு
      இனி யார் நிகர் நீள் நிலத்தே?             (7)
   
3374நீள் நிலத்தொடு வான் வியப்ப நிறை பெரும்
      போர்கள் செய்து
வாணன் ஆயிரம் தோள் துணித்ததும்
      உட்பட மற்றும் பல
மாணி ஆய் நிலம் கொண்ட மாயன் என்
      அப்பன் தன் மாயங்களே
காணும் நெஞ்சு உடையேன் எனக்கு
      இனி என்ன கலக்கம் உண்டே?             (8)
   
3375கலக்க ஏழ் கடல் ஏழ் மலை உலகு ஏழும்
      கழியக் கடாய்
உலக்கத் தேர்கொடு சென்ற மாயமும்
      உட்பட மற்றும் பல
வலக்கை ஆழி இடக்கைச் சங்கம்
      இவை உடை மால்வண்ணனை
மலக்கும் நா உடையேற்கு மாறு உளதோ
      இம் மண்ணின் மிசையே?             (9)
   
3376மண்மிசைப் பெரும் பாரம் நீங்க ஓர்
      பாரத மா பெரும் போர்
பண்ணி மாயங்கள் செய்து சேனையைப் பாழ்பட
      நூற்றிட்டுப் போய்
விண்மிசைத் தன தாமமே புக மேவிய
      சோதி தன் தாள்
நண்ணி நான் வணங்கப்பெற்றேன் எனக்கு
      ஆர் பிறர் நாயகரே?             (10)
   
3377நாயகன் முழு ஏழ் உலகுக்கும்
      ஆய் முழு ஏழ் உலகும் தன்
வாயகம் புக வைத்து உமிழ்ந்து
      அவை ஆய் அவை அல்லனும் ஆம்
கேசவன் அடி இணைமிசைக்
      குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன
தூய ஆயிரத்து இப் பத்தால்
      பத்தர் ஆவர் துவள் இன்றியே             (11)