4

     (க-ரை) பொலிவு மிகுந்த "கொங்குநாடு செழித்தால் இப்புவியிலுள்ள
எந்தநாடும் நல்ல பலனைப் பெற்றுச் சுகம் அடையு" மென்று சொல்கின்ற
பழமொழிக்கு இணங்க மாடுகன்றுகள் விருத்தி கொண்டது கொங்குமண்டலம்
என்பதாம்.                   

                      (மேற்)

"கொங்கு மலிந்தால் எங்கும் மலியும்"

                     (ஒரு பழமொழி)

                      எல்லை

2.மதிற்கரை கீட்டிசை தெற்குப் பழநி மதிகுடக்குக்
கதித்துள வெள்ளி மலைபெரும் பாலை கவின்வடக்கு
விதித்துள நான்கெல்லை சூழ வளமுற்று மேவிவிண்ணோர்
மதித்திட வாழ்வு தழைத்திடு நீள்கொங்கு மண்டலமே,

     (க-ரை) கிழக்கில் மதிற் (கோட்டைக்) கரையும், தெற்கில் பழநியும்,
மேற்கில் வெள்ளியங்கிரியும், வடக்கில் பெரும்பாலையும் நான்கு திக்கின்
எல்லையாகக் கொண்டு வளப்பம் பொருந்தித் தேவர்களும் தங்கியுள்ளது
கொங்கு மண்டலமென்பதாம்.

*வடக்குப் பெரும்பாலை வைகாவூர் தெற்குக்
 குடக்குப் பொறுப்புவெள்ளிக் குன்று - கிடக்கும்
 களித்தண் டலைமேவு காவிரிசூழ் நாட்டுக்
 குளிர்தண் டலையளவு கொங்கு.

                 நாடு - இணை நாடு

3.நாலா கலையலை வாரிதி மாந்தி ஞயம்பொருந்தத்
தோலா மொழிக டிகழ்நா வலர்கள் சுகம்பொருந்த
நாலாறு நாடு மிணைநாட்டுங் குஞ்சரி நாதனுடன்
மாலால கண்ட ரமர்பதி சேர்கொங்கு மண்டலமே

     (க-ரை) பலகலைக் கடலையுண்டு சுவையுடைத்தாய்த் தோல்வி
பெறாது பேசவல்ல நாவலர்கள் எந்நாளும் இன்பம் நிறைந்து வாழும்
இருபத்திநான்கு நாடுகளிலும் அவற்றைச் சூழ்ந்த இணைநாடுகளிலும்
முருகவேள் கோயிலும், திருமால் கோயிலும், சிவாலயங்களும்
நிறைந்துள்ளது, கொங்கு மண்டலம் என்பதாம்.


* வடக்குத்தலை மலையாம் என்று பாட பேதமுண்டு வடகொங்குக்குப்
பெரும்பாலையும், மேல் கொங்குக்குத் தலைமலையும் வடக்கெல்லையாக
இருத்தலின் இவ்வித பாடபேதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.