சூதர், மாகதர், மங்கலப்பாடகர் புகழ்ப்பாடல்

322.சூதர் மாகதர் ஆதிய மாந்தரும்
      துய்ய மங்கலப் பாடகர் தாமும்நின்
பாத மாதர ராயவர் கட்கெலாம்
     பைம்பொன் மௌலி எனப்புகழ் பாடவே.

     (பொ-நி.) மாந்தரும்,  பாடகர்தாமும் "நின்பாதம் மௌலி" எனப்புகழ்
பாட; (எ-று.)

     (வி-ம்.) சூதர் - நின்று  ஏத்துவோர்.  மாகதர்- இருந்து ஏத்துவோர்.
ஆதரர்-நண்பு பூண்ட சிற்றரசர் (ஆதரம்-அன்பு). மௌலி-முடி.      (11)