111 முதல் 120 வரை
 
111. பெண்ணென்றால் விண்ணும் நிறையும்

வேட்டவாய்க் கேட்பர் விரைந்தோடி ஞாலத்தார்
கேட்டைக் கிழத்தியைப் பாடுங்கால்-கோட்டில்லா
ஓதுமின் ஓதி அடங்குமின் என்னுஞ்சொல்
கூதற்குக் கூதி ரனைத்து.
(பதவுரை) கேட்டைக் கிழத்தியைப் பாடுங்கால்-மூதேவி போன்ற ஒருத்தியைப் பாடுமிடத்து, ஞாலத்தார் விரைந்து ஓடி வேட்டு அவாய்க் கேட்பர்-உலகத்தவர் விரைந்து சென்று அதனை மிக விரும்பி கேட்பர், கோட்டிலா ஓதுமின்-மாறுபாடில்லாத அற நூல்களைக் கற்பீர்களாக, ஓதி அடங்குமின்-கற்று அவற்றிற்குத் தகவொழுகுங்கள், என்னுஞ் சொல்-என்று பெரியோர் கூறுஞ்சொல், கூதற்குக் கூதிரனைத்து-முன்னமே குளிரால் நடுங்கிய உடலினிடத்தே வீசிய குளிர்காற்றை யொக்கும் (வெறுக்கப்படும்.

(குறிப்பு) கிழத்தியைப் பாடுங்கால்: பெண்ணொருத்தி பாடுமிடத்து எனலாம்.  இப்பொருள் முதல் வேற்றுமையினிடத்தே இரண்டாம் வேற்றுமை மயக்கம் கொள்க.  கோட்டில்லா (தன) வினையாலணையும் பெயர்.  கூதற்கு; வேற்றுமை மயக்கம்.  விண்-ஆகாயம்.                          (111)

 

   
112. உணவொடுங்கினால் உயிரொடுங்கும்

இறையிறை யின்சந்தித் தென்பொடூன் சார்த்தி
முறையின் நரம்பெங்கும் யாத்து-நிறைய
அவாப்பெய்த பண்டியை ஊர்கின்ற பாகன்
புகாச்சுருக்கில் பூட்டா விடும்.
(பதவுரை) இறை இறையின் சந்தித்து-உறுப்புக்களின் மூட்டு வாய்களை ஒன்றோடொன்று பொருத்தி, என்பொடு ஊன்சார்த்தி-எலும்போடு தசையை இணைத்து, முறையின்-முறையே, நரம்பு எங்கும் யாத்து-நரம்பால் எல்லாவிடங்களையும் உறுதியாகக் கட்டி, நிறைய அவாப் பெய்த பண்டியை-ஆசையாகிய சரக்கை நிறைய ஏற்றிய உடலாகிய வண்டியை, ஊர்கின்ற பாகன்-ஏறிச் செலுத்துகின்ற உயிராகிய பாகன், புகாச் சுருக்கில் பூட்டாவிடும்-ஆகாரத்தைக் குறைத்தால் அதனைச் செலுத்துதலைவிட்டு நீக்குவான்.

(குறிப்பு) ''அன்ன மொடுங்கினால் ஐந்து மொடுங்கும்'' என்ற பழமொழியின் பொருளை இங்குக் காண்க.  பூட்டுதல்: பொருத்திச் செலுத்துதல்.                          (112)

 

   
113. உடலின் நிலையாமை

ஆசையும் பாசமும் அன்வும் அகத்தடக்கி
பூசிப் பொதிந்த புலாலுடம்பு-ஊசல்
கயிறற்றாற் போலக் கிடக்குமே கூற்றத்
தெயிறுற் றிடைமுரிந்தக் கால்.
(பதவுரை) ஆசையும் பாசமும் அன்பும் அகத்தடக்கி-பொருள்கள்மேல் வேட்கையையும் உற்றார்பால் தளைப்பட்ட அன்பையும், மனைவிபால் வைத்த காதலையும் உள்ளே அடக்கி, பூசிப்பொதிந்த-தசையால் கட்டிய, புலால் உடம்பு-புலால் நாற்றம் வீசும் உடம்பானது, கூற்றத்து எயிறு உற்று இடை முரிந்தக்கால்-எமனது பல்லில் சிக்கி அழிந்தவிடத்து, ஊசல் கயிறு அற்றால் போலக் கிடக்கும்-கயிறற்றவிடத்து ஊஞ்சலே போல அது செயலற்று வீழ்ந்து கிடக்கும்.

(குறிப்பு) ஏ: அசைநிலை.  முரிந்தக்கால்: எதிர்கால வினையெச்சம்.   (113)

 

   
114. உலகவாழ்க்கை உறுதியன்று

மறந்தொருவன் வாழுமிம் மாயமாம் வாழ்க்கை
அறிந்தொருவன் வாழுமேல் இல்லை--செறிந்தொருவன்
ஊற்றம் இறந்துறுதி கொள்ளாக்கால் ஓகொடிதே
கூற்றம் இடைகொடுத்த  நாள்.
(பதவுரை) ஒருவன் மறந்துவாழும் இம்மாயம் ஆம் வாழ்க்கை- ஒருவன் தனது ஆன்ம சொரூபத்தை மறந்து வாழ்வதலாகிய இப்பொய்யாகிய வாழ்க்கை, ஒருவன் அறிந்து வாழுமேல் இல்லை-இவன் ஆன்மவடிவை அறிந்து வாழ்வானாயின் இல்லையாகும்; ஒருவன் செறிந்து ஊற்றம் இறந்து-ஒருவன் மிகவும் பற்றைவிட்டு, உறுதிகொள்ளாக்கால்-ஞானத்தையடையானாயின், கூற்றம் இடைகொடுத்த நாள்-அவன் கூற்றினிடம் அகப்படும் ஞான்று, ஓ கொடிதே-அனுபவிக்கும் துன்பம் மிகக்கொடியதாகும்.

(குறிப்பு) அழியுந்தன்மைத்தாய உடம்பு உள்ளபொழுதே அழிவல்லாத ஞானத்தை முயற்சியா லடையவேண்டுமென்பது கருத்து. ஓ, ஏ: இரக்கப் பொருளன.                         (114)

 

   
115. இவ்வுலகம்  ஏமாற்றமாகிய மாய வித்தையாம்

தோற்றமும் சம்பிரதம் துப்புரவுஞ் சம்பிரதம்    
கூற்றமும் கொள்ளுங்கால் சம்பிரதம்--தோற்றம்
கடைப்பட்ட வாறறிந்து கற்றறிந்தார் துஞ்சார்
படைப்பட்ட நாயகனே போன்று
(பதவுரை) தோற்றமும் சம்பிரதம்-பிறப்பும் சித்தே, துப்புரவும் சம்பிரதம்-பிறந்த உயிர் உலகப் பொருள்களை அனுபவித்தலும் சித்தே, கூற்றமும் கொள்ளுங்கால் சம்பிரதம்-உலகில் வாழும் உயிர்களை எமன் கவர்ந்துபோதலும் சித்தே, கற்று அறிந்தார்-அற நூல்களை ஓதியுணர்ந்தவர்கள், தோற்றம் கடைப்பட்டவா றறிந்து-பிறப்பின் இழிவை யறிந்து-படைப்பட்ட நாயகனே போன்று-போர் முனையை அடைந்த சேனாதிபதியேபோல, துஞ்சார்-சோர்வில்லாமல் பிறப்பினை யறுக்க முயல்வர்.

(குறிப்பு) சித்து-வியத்தகு செய்தி; மாயவித்தை. ஏ: அசைநிலை, கடை: இறுதியாகிய இழிவு. (115)

   
116. சின்னாள் வாழ்க்கையைத் தெளியார்

தெரிவில் இளமையும் தீப்பிணியும் மூப்பும்
பிரிவுந் துயிலும் உறீஇப்--பருவந்து
பத்தெட்டு நாளைப் பயனிலா வாழ்க்கைக்கு
வித்துக்குற் றுண்பார் பலர்.
(பதவுரை) தெரிவு இல் இளமையும்-பொருள்களை ஆராய்தற்கேலாத இளமைப்பருவத்தையும், தீப்பிணியும்-கொடிய நோய்களையும், மூப்பும்-கிழத்தன்மையையும், பிரிவும்-உற்றாரைப் பிரிதலையும், துயிலும்-மரணத்தால் வருந் துன்பங்களையும், உறீஇ-அடைந்து, பருவந்து-வருந்தி, பத்தெட்டு நாளைப் பயனிலா வாழ்க்கைக்கு- பயனற்ற சின்னாள் வாழ்க்கைக்கு, வித்துக்குற்று உண்பார் பலர்-உணவை விரும்பும் வேளாளன் அறிவின்றி வித்தையும் அழித்து உண்பதைப்போல வீடுபேற்றுக்கு வித்தாய அறத்தையே அழித்து வாழ முயல்பவரே உலகிடைப் பலராவர்.

(குறிப்பு) ''நனிபேதையே நயனில் கூற்றம்'' என்ற புறநானூற்றுச் செய்யுளில் ''விரகின்மையின் வித்தட்டுண்டனை'' என்னுந் தொடரை நோக்குக. உறீஇ: சொல்லிசையளபெடை.  (116)

   
117. மதியிலா மாந்தரின் மயக்கம்

பிறப்பிறப்பு மூப்புப் பிணியென்றிந் நான்கும்
மறப்பர் மதியிலா மாந்தர்--குறைக்கூடாச்
செல்வம் கிளைபொருள் காமமென் றின்நான்கும்
பொல்லாப் பொறியறுக்கப்பட்டு
(பதவுரை) பிறப்பு இறப்பு மூப்பு பிணி என்று இந்நான்கும்- பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய் என்ற இந்நான்கினையும், மதியிலா மாந்தர் மறப்பர்-அறிவில்லாத மக்கள் மறந்து வாழ்வர்; (அவர் அவைகளை மறத்தற்குக் காரணமாய) குறைகூடாச் செல்வம் கிளைபொருள் காமம் என்று இந்நான்கும்-குறையாத செல்வம், சுற்றம், மக்கள், காதன் மனைவி ஆகிய இந்நான்கும், பொல்லாப் பொறியறுக்கப்பட்டு (போம்)-இடையே தீயூழ்வர ஒழிந்துபோயினும்போம், ஆதலால் அறிவுடையார் பிறப்பு முதலியவற்றை மறவார்.

(குறிப்பு) குறைக்கூடா: விரித்தல் விகாரம். ''குறைகூடாச் செல்வம் கிளைபொருள் காமம் என்றிந் நான்கும் பொல்லாப் பொறியறுக்கப்பட்டுப் போமென்னும் மதியிலாமாந்தர் பிறப்பிறப்பு மூப்புப் பிணியென்றிந் நான்கும் மறப்பர்'' எனக் கொண்டு கூட்டலுமாம். பொருள்-மக்கள்; ''தம்பொரு ளென்பதம் மக்கள்'' என்பதனாற் கொளக.   (117)

   
118. உடற்குறுதி ஒப்பற்ற தவமே

மூப்புப் பிணியே தலைப்பிரிவு நல்குரவு
சாக்காடு மெல்லாம் சலமிலவாய்--நோக்கீர்
பருந்துக் கிரையாமிவ் யாக்கையைப் பெற்றால்
மருந்து மறப்பதோ மாண்பு.
(பதவுரை) மூப்பு பிணியே தலைப்பிரிவு நல்குரல் சாக்காடும் எல்லாம்-மூப்பு நோய் மனைவி மக்களைப் பிரிதல் வறுமை மரணம் ஆகிய இவைகள் எல்லாவற்றையும் அவற்றின் காரணங்களையும், சலமிலவாய் நோக்கீர்-பொய்யின்றி மெய்யாக ஆராயமாட்டீர், பருந்துக்கு இரை ஆம்-கழுகுகளுக்கு இரை ஆகிய, இவ் யாக்கையைப் பெற்றால்-இவ்வுடலைப் பெற்றால், மருந்து மறப்பதோ மாண்பு-இனி உடலையடையாவாறு தடுக்கும் மருந்தாகிய தவத்தினை மறப்பது பெருமையாகுமோ? ஆகாது.

(குறிப்பு) ''பருந்துக் கிரையா மிவ் யாக்கையைப் பெற்றால், நோக்கீர், மறப்பதோ மாண்பு'' எனக் கூட்டிப் பொருள் காணலுமாம். யாக்கை-உடல்: தொழிலாகுபெயர். ஓ:எதிர்மறை வினா. (118)

   
119. மெய்யுணர்வில்லார் மிக நலிவடைவர்

நீக்கருநோய் மூப்புத் தலைப்பிரிவு நல்குரவு
சாக்காடென் றைந்து களிறுழக்கப்--போக்கரிய
துன்பத்துள் துன்பம் உழப்பர் துறந்தெய்தும்
இன்பத் தியல்பறி யாதார்.
(பதவுரை) துறந்து எய்தும் இன்பத்து இயல்பு அறியாதார்-பற்று விடுவதனால் அடையும் இன்பத்தின் தன்மையை அறியாதவர்கள், நீக்க அருநோய்-தீர்த்தற் கரியநோயும், மூப்பு-கிழத்தன்மையும், தலைப்பிரிவு-மனைவி மக்களைப் பிரிதலும், நல்குரவு-வறுமையும், சாக்கடு-மரணமும், என்ற ஐந்து களிறு உழக்க-ஆகிய ஐந்து யானைகளும் வருத்த, போக்க அரிய துன்பத்துள் துன்பம் உழப்பர்-நீக்குதற்கு அரிய மிகப்பெருந் துன்பத்தினை யனுபவிப்பார்கள்.

(குறிப்பு) ''களிறு உழக்க'' என்பது குற்றுகரப் புணர்ச்சி. சாக்காடு: தொழிற்பெயர்; காடு, தொழிற்பெயர் விகுதி. (119)

   
120. இறத்தல் உறுதி : துறத்தல் பெறுதி !

எக்காலும் சாதல் ஒருதலையே யானுனக்குப்
புக்கில் நிறையத் தருகிலேன்--மிக்க
அறிவனை வாழ்த்தி அடவி துணையாத்
துறத்தன்மேற் சார்தல் தலை.
(பதவுரை) (நெஞ்சே) எக்காலும் சாதல் ஒருதலையே - எப்பொழுதாவது இறப்பது உறுதி, யான் உனக்கு புக்கில் நிறைய தருகிலேன்-நான் உனக்கு அழியும் தன்மைத்தாகிய உடலை மேலும் மேலும் கொடுத்துக்கொண்டிரேன், மிக்க அறிவினை வாழ்த்தி-உயர்ந்தோனாகிய அருகக்கடவுளைத் துதித்து, அடவி துணையா-வனத்தைத் துணையாகக் கருதியடைந்து, துறத்தல்மேற் சார்தல் தலை-துறவறத்தினை யடைந்து வாழ்தல் சிறந்ததாகும்.

(குறிப்பு) புகு+இல்=புக்கில்: உயிர்புகும் வீடு: உடல், துணையா: ஈறு கெட்ட செயவென்வாய்பாட்டு வினையெச்சம். ஒரு தலை-உறுதி; ஒரு சொன்னீர்மைத்து. (120)