பக்கம் எண் :

காவியங்கள் : கற்பனையும் கதையும்


குயில்


குயிலின் பாட்டு

[ராகம் - சங்கராபரணம்] [ தாளம் - ஏகதாளம்]
ஸ்வரம் :- ஸகா-ரிமா-காரீ
பாபா பாபா - மாமா மாமா
ரீகா - ரிகமா - மாமா
    
    காதல், காதல், காதல்,
    காதல் போயிற் காதல் போயிற்
    சாதல், சாதல், சாதல்.
(காதல்) 1

இன்பம், இன்பம், இன்பம்;
இன்பத் திற்கோ ரெல்லை காணில்,
துன்பம், துன்பம், துன்பம்.
(காதல்) 2

நாதம், நாதம், நாதம்;
நாதத் தேயோர் நலிவுண் டாயின்,
சேதம், சேதம், சேதம்.
(காதல்) 3

தாளம், தாளம், தாளம்;
தாளத் திற்கோர் தடையுண் டாயின்
கூளம், கூளம், கூளம்.
(காதல்) 4

பண்ணே, பண்ணே, பண்ணே;
பண்ணிற் கேயோர் பழுதுண் டாயின்,
மண்ணே, மண்ணே, மண்ணே.
(காதல்) 5

புகழே, புகழே, புகழே;
புகழுக் கேயோர் புரையுண் டாயின்
இகழே, இகழே, இகழே.
(காதல்) 6

உறுதி, உறுதி, உறுதி;
உறுதிக் கேயோர் உடைவுண் டாயின்,
இறுதி, இறுதி, இறுதி.
(காதல்) 7

கூடல், கூடல், கூடல்;
கூடிப் பின்னே குமரன் போயின்,
வாடல், வாடல், வாடல்.
(காதல்) 8

குழலே, குழலே, குழலே;
குழலிற் கீறல் கூடுங் காலை,
விழலே, விழலே, விழலே.
(காதல்) 9