பக்கம் எண் :

காவியங்கள் : கற்பனையும் கதையும்


கண்ணன் பாட்டு


கண்ணம்மா -- என் காதலி

முகத்திரை களைதல்

(நாதநாமக்கிரியை -- ஆதி தாளம். சிருங்கார ரசம்.)


தில்லித் துருக்கர்செய்த வழக்கம -- பெண்கள்
திரையிட்டு முகமலர் மறைத்துவைத்தல்;
வல்லி யிடையினையும் ஓங்கிமுன்னிற்கும் -- இந்த
மார்பையும் மூடுவது சாத்திரங்கண்டாய்;
வல்லி யிடையினையும் மார்பிரண்டையும் -- துணி
மறைத்தத னாலழகு மறைந்ததில்லை;
சொல்லித் தெரிவதில்லை, மன்மதக்கலை -- முகச்
சோதி மறைத்துமொரு காதலிங்குண்டோ?1


ஆரியர் முன்னெறிகள் மேன்மையென்கிறாய்? -- பண்டை
ஆரியப் பெண்களுக்குத் திரைகள் உண்டோ?
ஓரிரு முறைகண்டு பழகியபின் -- வெறும்
ஒப்புக்குக் காட்டுவதிந் நாணமென்னடீ?
யாரிருந் தென்னையிங்கு தடுத்திடுவார் -- வலு
வாக முகத்திரையை அகற்றிவிட்டால்?
காரிய மில்லையடி வீண்பசப்பிலே -- கனி
கண்டவன் தோலுரிக்கக் காத்திருப்பேனோ?2