பக்கம் எண் :

பிற்சேர்க்கை : பல புதிய பாடல்கள்


தோத்திரப் பாடல்கள்


ஆறு துணை

பற்பல நூல்களினின்றும், மலர்களினின்றும், இதழ்களினின்றும் சேகரித்த பல் துறைப் பாடல்கள் இத்தொகுதியில் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளன.

ஒரு விளக்கம்

எங்கள் மக்கள் பதிப்பான இந்த பாரதியார் கவிதைகள் நூலைக் கண்ட பலர்,
‘உங்கள் பதிப்பில் புதிய கவிதைகள் என்று பல நூல்களில் காணப்படுபவை
சேர்க்கப்பட வில்லையே! அவற்றையும் சேர்த்து அடுத்து வெளியிடும் பதிப்பைக்
கொண்டுவர வேண்டும்’ என்று அன்பு வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள். அவர்களின்
வேண்டுகோளுக் கிணங்கி, புதிய பாடல்கள் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளன என்பதை
மகிழ்ச்சியுடன் அறிவித்துக் கொள்கிறோம். அந்தப் பாடல்கள் எந்த
ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளன என்பதையும்
அடிக்குறிப்பாகக் கொடுத்திருக்கிறோம். மற்றும், இதுவரை எந்தத் தொகுதியிலும்
சேர்க்கப் படாதிருந்த பல பாடல்களும் இந்தப் புதிய பதிப்பில்
இடம்பெற்றுள்ளன. -- பதிப்பாசிரியர்கள்


இந்தத் தெய்வம்

இந்தத் தெய்வம் நமக்கநுகூலம்
இனிமனக் கவலைக் கிடமில்லை
   

மந்திரங்களைச் சோதனை செய்தால்
வையகத்தினை ஆள்வது தெய்வம்
இந்தத் தெய்வம் கதியென்றிருப்பீர்
ஆக்க முண்டென் றனைத்து முரைக்கும்
(இந்த) 1

மரத்தின் வேரில் அதற்குணவுண்டு
வயிற்றினிலே கருவுக் குணவுண்டு
தரத்திலொத்த தருமங்களுண்டு
சக்தியொன்றிலோ முக்தியுண்டு
(இந்த) 2

உலகமே உடலாய் அதற்குள்ளே
உயிரதாகி விளங்கிடுந் தெய்வம்
இலகும் வானொளி போலறிவாகி
எங்கணும் பரந்திடும் தெய்வம்
(இந்த) 3

செய்கை யாவும் தெய்வத்தின் செய்கை
சிந்தை யாவும் தெய்வத்தின் சிந்தை
உய்கை கொண்டதன் நாமத்தைக் கூறின்
உணர்வு கொண்டவர் தேவர்களாவர்
(இந்த) 4

நோயில்லை வறுமையில்லை
நோன்பிழைப்பதிலே துன்பமில்லை
தாயும் தந்தையும் தோழனுமாகித்
தகுதியும் பயனும் தரும்தெய்வம்
(இந்த) 5

அச்சமில்லை மயங்குவதில்லை
அன்பும் இன்பமும் மேன்மையும் உண்டு
மிச்சமில்லை பழந்துயர்க் குப்பை
வெற்றியுண்டு விரைவினில் உண்டு
(இந்த) 6

இந்தத் தெய்வம் நமக்கநுகூலம்
இனி மனக்கவலைக் கிடமில்லை

1.
ஆதாரம்: பாரதி நினைவுகள் -- பக்கம் 137-138 மகாகவி பாரதியாரின் மூத்த மகள் தங்கம்மாள் ருதுவான நாளன்று பாடிய பாடல் என யதுகிரி அம்மாள் குறிப்பிடுகிறார்.