பக்கம் எண் :

பிற்சேர்க்கை : பல புதிய பாடல்கள்

629. போர்க்கோலம் பூணுவீரே

[‘லா மார்ஸெலேஸ்’ என்னும் பிரெஞ்சு தேசிய கீதத்தைத்
தமிழ்ப்படுத்தி, பள்ளி நாடகத்தில் பாடுவதற்காகப் பள்ளி
மாணவர்களுக்காகக் கொடுக்கப்பட்ட பாடல் இது.]

அன்னை நன்னாட்டின் மக்காள் ஏகுவம்
மன்னு புகழ் நாளிதுவே!
நம்மேல் கொடுங்கோல் செலுத்துவோர்
நாட்டினார் உதிரக் கொடி தனை!

29. ஆதாரம்: பாரதி புதையல் ஈ -- பக்கம் 20

கேட்டீர்களா! கிராமங்களில்
வீரிடும் அரக்கப் படைகள்
அணுகி நம் மடிகளிலேயே
நம் மக்கள் பெண்டிரைக் கொல்லத் துணிவார்
போர்க் கோலம் பூணுவீர்! வகுப்பீர் அணிகளை!
செல்வோம் செல்வோம்!
நாம் போம் பாதையில்
பாய்ச்சுவோம் அவரிரத்தத்தை!