பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

தோத்திரப் பாடல்கள்

மஹாசக்திக்கு விண்ணப்பம்


எண்ணிய முடிதல் வேண்டும்
    நல்லவே எண்ணல் வேண்டும்
திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும்
    தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும்
பண்ணிய பாவ மெல்லாம்
    பரிதிமுன் பனியே போல
நண்ணிய நின்முன் இங்கு
    நசித்திடல் வேண்டும் அன்னாய்.

[பாட பேதம்]
:
1 ‘காத்தேன்’
2‘சிந்தனை தெளிந்தே னிதையின்றி’
3 ‘வகை புரிந்துகொள்’
-- 1910 ஆம் வருடப் பதிப்பு.