பக்கம் எண் :

பாமாலை : பக்தி பாடல்கள்

வேதாந்தப் பாடல்கள்

அறிவே தெய்வம்

கண்ணிகள்

ஆயிரந் தெய்வங்கள் உண்டென்று தேடி
  அலையும் அறிவிலிகள் -- பால்
லாயிரம் வேதம் அறிவொன்றே தெய்வமுண்
  டாமெனல் கேளீரோ?
1

மாடனைக் காடனை வேடனைப் போற்றி
  மயங்கும் மதியிலிகாள் -- எத
னூடும் நின் றோங்கு மறிவொன்றே தெய்வமென்
  றோதி யறியீரோ?
2

சுத்த அறிவே சிவமென்று கூறுஞ்
  சுருதிகள் கேளீரோ? -- பல
பித்த மதங்களி லேதடு மாறிப்
  பெருமை யழிவீரோ?
3

வேடம்பல் கோடியொர் உண்மைக் குளவென்று
  வேதம் புகன்றிடுமே -- ஆங்கோர்
வேடத்தை நீருண்மை யென்றுகொள் வீரென்றவ்
  வேத மறியாதே.
4

நாமம்பல் கோடியொர் உண்மைக் குளவென்று
  நான்மறை கூறிடுமே -- ஆங்கோர்
நாமத்தை நீருண்மை யென்றுகொள் வீரென்றந்
  நான்மறை கண்டிலதே.
5

போந்த நிலைகள் பலவும் பராசக்தி
  பூணு நிலையாமே -- உப
சாந்த நிலையே வேதாந்த நிலையென்று
  சான்றவர் கண்டனரே.
6

கவலை துறந்திங்கு வாழ்வது வீடென்று
  காட்டும் மறைகளெலாம் -- நீவிர்
அவலை நினைந்துமி மெல்லுதல் போலிங்கு
  அவங்கள் புரிவீரோ?
7

உள்ள தனைத்திலு முள்ளொளி யாகி
  யொளிர்ந்திடு மான்மாவே -- இங்கு
கொள்ளற் கரிய பிரமமென் றேமறை
  கூவுதல் கேளீரோ?
8

மெள்ளப் பலதெய்வம் கூட்டி வளர்த்து
  வெறுங்க தைகள்சேர்த்துப் -- பல
கள்ள மதங்கள் பரப்புதற் கோர்முறை
  காட்டவும் வல்லீரோ?
9

ஒன்றுபிரம முளதுண்மை யஃதுன்
  உணர்வெனும் வேதமெலாம் -- என்றும்
ஒன்றுபிரம முளதுண்மை யஃது
  உணர்வெனக் கொள்வாயே.
10