பக்கம் எண் :

           கட்டியவர் யார் ?


            
 தாஜ்மகாலைக் கட்டியவர்
                    யார்? யார்? யார்?
                சக்ரவர்த்தி ஷாஜகானாம்
                     கேள், கேள், கேள்.


             
தஞ்சைக்கோயில் கட்டியவர்
                    யார்? யார்? யார்?
                தரணிபோற்றும் ராஜராஜன்
                     கேள், கேள், கேள்.


          
  கல்ல ணையைக் கட்டியவர்
                   யார்? யார்? யார்?
                கரிகால மன்னவனாம்
                     கேள், கேள், கேள்.
 

 
191