பக்கம் எண் :

320THE PRIMARY CLASSICAL LANGUAGE OF THE WORLD

21. CONCLUSION

      I have shown in the foregoing pages, that Old Tamil was the parent of Dravidian languages and the progenitor of the Indo- European Form of Speech. It will be also seen, that the Teutonic group is the earliest branch of the Aryan family of languages and hence closer to Tamil than Vedic language or Sanskrit.

      The Tamilians of the present day are in direct antithesis to their Lemurian ancestors, in mental and intellectual faculties. As a result of the age-long Aryan congenital caste system, they have become more or less degenerate and devoid of self- respect.

      The anti-Tamil forces are multiplying after the withdrawal of the British. Even the very few Tamil scholars who have a real love for Tamil, dare not speak a word in defence of Tamil in public, for fear of loss of employment.

      Unless Tamil is restored to its prestine glory, and Linguistic and Cultural Autonomy attained by the Tamilians, there is no future for Tamil language and literature.

      The suppression of Tamil doesn’t end with itself, but seriously affect the scientific development of three branches of knowledge of wide human interest, viz., World-History, Comparative Philology and Social and Cultural Anthropology.

      Therefore, I make an earnest appeal to the Literati at large, particularly to the Western Scholars, to turn their attention to Tamil forthwith, and dive deep therein to bring out prodigious truths more precious than the valamburi pearls obtainable from the Pƒ–d·iyan Seas.

“காய்தல் உவத்தல் அகற்றி யொருபொருட்கண்
ஆய்தல் அறிவுடையார் கண்ணதே - காய்வதன்கண்
உற்ற குணந்தோன்றா தாகும் உவப்பதன்கண்
குற்றமுந் தோன்றாக் கெடும்.”           (நீதிநெறி)