பக்கம் எண் :

382சத்திய சோதனை

Untitled Document
உள்ள       மருந்து எதையும்       அவர்கள் குறிப்பிடவில்லை.
பரிபூரணத்துவம் அல்லது       தவறே இழைக்காமலிருக்கும் சக்தி
கடவுளின்       அருளினால் மாத்திரமே கைகூடும். அதனாலேயே
கடவுளை நாடிய பக்தர்களும்       ஞானிகளும் தங்களுடைய தவ
வலிமையினாலும் தூய்மையினாலும், சக்தி பெற்ற ராமநாமம் போன்ற
மந்திரங்களை நமக்கு  அளித்திருக்கிறார்கள். அவன் அருளை நாடி
அவனே கதி என்று           பரிபூரணமாக அடைக்கலம் புகுந்து
விட்டாலன்றிச் சிந்தையை     முற்றிலும் அடக்கி விடுவது என்பது
சாத்தியமே இல்லை. சிறந்த சமய நூல்    ஒவ்வொன்றும் இதையே
போதிக்கிறது.            பூரணமான பிரம்மச்சரியத்தை அடைந்து
விடுவதற்காக நான் பாடுபடும்        ஒவ்வொரு கணத்திலும் இந்த
உண்மையை உணர்ந்து வருகிறேன்.

     அந்த முயற்சி, போராட்டம் ஆகியவற்றின் சரித்திரத்தில் ஒரு
பகுதியை இனி வரும்             அத்தியாயங்களில் கூறுகிறேன்.
இம்முயற்சியை எப்படித் தொடங்கினேன்      என்பதை மாத்திரம்
சுட்டிக்காட்டி இந்த    அத்தியாயத்தை முடிக்கிறேன். உற்சாகத்தின்
ஆரம்ப வேகத்தில்,        பிரம்மச்சரியத்தை அனுசரிப்பது வெகு
எளிதானது என்பதைக் கண்டேன்.  என் வாழ்க்கை முறையில் நான்
செய்த முதல் மாறுதல்,      என் மனைவியுடன் ஒரே படுக்கையில்
படுப்பதையும் அவளுடன்              தனிமையை நாடுவதையும்
விட்டு விட்டதாகும்.

     இவ்வாறு 1900-ஆம்           ஆண்டிலிருந்து, விரும்பியும்
விரும்பாமலும் நான் அனுசரித்து வந்த        பிரம்மச்சரியத்திற்கு,
1906-ஆம் ஆண்டு மத்தியிலிருந்து ஒரு        விரதத்தின் மூலம்
முத்திரையிட்டேன்.

26 சத்தியாக்கிரகத்தின் பிறப்பு

     என்னளவில் நான் மேற்கொண்ட பிரம்மச்சரியமாகிய ஆன்மத்
தூய்மை, சத்தியாக்கிரகத்திற்குப்           பூர்வாங்கமானதாகும்படி
செய்வதற்காக        ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் சம்பவங்கள் தாமாகவே
உருவாகிக்கொண்டு வந்தன.   பிரம்மச்சரிய விரதத்தில் முடிந்த என்
வாழ்க்கையின் முக்கியமான சம்பவங்கள் எல்லாமே அந்தரங்கத்தில்
என்னைச் சத்தியாக்கிரகத்திற்குத் தயார்  செய்து வந்தன என்பதை
இப்பொழுது காண முடிகிறது.        சத்தியாக்கிரகம் என்ற சொல்
கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்னாலேயே   அத்ததுத்துவம் தோன்றி
விட்டது. அது பிறந்தபோது, அதை இன்னதென்று சொல்ல எனக்கே
தெரியவில்லை. குஜராத்தியிலும்கூட        அதைக் கூற ஆங்கிலச்
சொற்றொடரான பாஸிவ் ரெஸிஸ்ட்டன்ஸ்   (Passive Resistance-
சாத்விக எதிர்ப்பு) என்பதையே உபயோகித்தோம். ஐரோப்பியர்களின்
கூட்டமொன்றுக்குச் சென்றிருந்தபோது, ‘சாத்விக எதிர்ப்பு’ என்பதற்கு
மிகக் குறுகிய பொருளே உண்டு