பக்கம் எண் :

இலக்கியப் பயிற்சி 403

Untitled Document
இலக்கியப் பயிற்சியைப் பற்றியும்   ஒழுக்கத்தை வளர்ப்பது பற்றியும்
பின்னால் வரும் அத்தியாயங்களில் கவனிப்போம்.

33 இலக்கியப் பயிற்சி

     டால்ஸ்டாய் பண்ணையில்         தேகப் பயிற்சிக்கு ஏற்பாடு
செய்ததோடு தற்செயலாகத்  தொழிற் கல்வியும் போதித்து வந்ததைக்
குறித்து முந்திய          அத்தியாயத்தில் கவனித்தோம். எனக்குத்
திருப்தியளிக்கக்கூடிய வகையில்    இவை நடந்தன என்று சொல்ல
முடியாவிட்டாலும் ஏறக்குறைய வெற்றிகரமாக நடந்தன      என்றே
சொல்லலாம். ஆனால்,        இலக்கியக் கல்வி அளிப்பது அதிகக்
கஷ்டமான விஷயமாக இருந்தது.    அதற்கு வேண்டிய வசதிகளோ,
தேவையான இலக்கிய ஞானமோ      என்னிடம் இல்லை. அதோடு,
இத்துறையில் செலவிட வேண்டும் என      நான் விரும்பிய அளவு
அவகாசமும் எனக்குக் கிடைக்கவில்லை.    உடல் உழைப்பில் நான்
ஈடுபட்டு வந்ததால், மாலையில்          முற்றும் களைத்துப் போய்
விடுவேன். இவ்விதம் எனக்கு            ஓய்வு மிகவும் அவசியம்
என்றிருக்கும்            நேரத்தில்தான் வகுப்புகளை நான் நடத்த
வேண்டியிருந்தது. ஆகையால், வகுப்புகளை  நடத்துவதற்கு எனக்கு
மன உற்சாகம் இராது.                 தூங்கி விடாமல் விழித்துக்
கொண்டிருப்பதற்கே அதிகச் சிரமப்பட    வேண்டியதாயிற்று. காலை
நேரமெல்லாம் பண்ணை வேலைக்கும்,      வீட்டு வேலைகளுக்கும்
சரியாகப் போய்விடும். எனவே, மத்தியானச் சாப்பாட்டிற்குப்  பிறகே
பள்ளிக்கூடத்திற்குரிய நேரமாக வைத்துக் கொள்ளவேண்டியதாயிற்று.
இதைத் தவிரப்             பள்ளிக்கூடத்திற்குத் தகுதியான நேரம்
கிடைக்கவில்லை.

     இலக்கியப் பயிற்சிக்கு அதிகப் பட்சம் மூன்று பாட நேரங்களை
ஒதுக்கினோம்.       ஹிந்தி, தமிழ், குஜராத்தி,    உருது மொழிகள்
போதிக்கப்பட்டன.     சிறுவர்களின் மொழியிலேயே அவர்களுக்குப்
பாடங்களைப் போதித்தோம்.       ஆங்கிலமும் கற்பித்து வந்தோம்.
குஜராத்தி ஹிந்துக் குழந்தைகளுக்குக் கொஞ்சமாவது  சமஸ்கிருதமும்
சொல்லிக் கொடுக்க         வேண்டியது அவசியமாயிற்று. எல்லாக்
குழந்தைகளுக்குமே சரித்திரம், பூகோளம்,      கணக்கு இவைகளில்
ஆரம்பப் பாடங்களையாவது போதிக்க வேண்டியிருந்தது.

     தமிழும் உருதும்        சொல்லிக் கொடுப்பதை நான் ஏற்றுக்
கொண்டேன். எனக்குத் தெரிந்த சொற்பமான தமிழ்,    என் கப்பல்
பிரயாண காலத்திலும், சிறையிலும்    கற்றுக் கொண்டதாகும். போப்
என்பவர் எழுதிய சிறந்த தமிழ்ப்        பாடப் புத்தகத்தைத் தவிர
வேறொன்றையும் நான் படித்ததில்லை.    ஒரு கப்பல் பிரயாணத்தில்
நான் கற்றுக்கொண்டதே, உருது எழுத்துக்களைக் குறித்து