பக்கம் எண் :

220ஒப்பியன் மொழிநூல்

கீழ்வாயிலக்க வாய்பாடு1

1/2, 3238245,3022720,0000000

-

தேர்த்துகள்

61/2

=

1 நுண்மணல்

1/3575114,6618880,0000000

-

நுண்மணல்

100

=

1 வெள்ளம்

1/35751,1466188,8000000

-

வெள்ளம்

60

=

1 குரல்வளைப்பிடி

1/595,8524436,4800000

-

குரல்வளைப்பிடி

40

=

1 கதிர்முனை

1/14,8963110,9120000

-

கதிர்முனை

20

=

1 சிந்தை

1/7448155,5456000

-

சிந்தை

14

=

1 நாகவிந்தம்

1/532011,1104000

-

நாகவிந்தம்

17

=

1 விந்தம்

1/31294, 7712000

-

விந்தம்

7

=

1 பாகம்

1/4470,6816000

-

பாகம்

6

=

1 பந்தம்

1/745,1136000

-

பந்தம்

5

=

1 குணம்

1/149,0227200

-

குணம்

9

=

1 அணு

1/16,5580800

-

அணு

7

=

1 மும்மி

1/2,3654400

-

மும்மி

11

=

1 இம்மி

1/2150400

-

இம்மி

21

=

1 கீழ் முந்திரி

1/102400

-

கீழ்முந்திரி

320

=

1 மேல்முந்திரி

1/320

-

மேல்முந்திரி

320

=

1 (ஒன்று)


1. கருணாமிர்தசாகரம், பக். 644