பக்கம் எண் :

15

அறு - அறுவை = 1. அறுக்கப்பட்ட ஆடை, சவளி. 2. அறுப்பு மருத்துவம் (இக்காலப் பொருள்).

அறு - அறுகு = 1. அகலப் படர்ந்து ஆழ வேரூன்றிப் பயிரை அழிக்கும் புல். 2. பிறவுயிரினங்களை அழிக்கும் அரிமா.

அறுகு - அறுகை (அறுகம்புல்).

அறுகிடல் = அறுகம்புல்லைத் தூவி அதுபோல் வேரூன்றிப் படருமாறு மணமக்களை வாழ்த்தல்.

அறு - ஆறு = 1. நிலத்தூடறுத் தொழுகும் நீரோட்டம். 2. வழி.

நிலமுழுதும் சோலையாயிருந்த பண்டைக்காலத்தில் ஆறுகளே வழிகளாயிருந்தன.

3. சமயநெறி. 4. ஆறென்னும் எண்.

முதற்காலத்திலேயே தெய்வ வழிபாடுகள் அல்லது மதக் கொள்கைகள் அறுவகைப்பட்டிருந்ததினால், ஆறென்னும் நீர் நிலைப் பெயருக்கு ஆறென்னும் எண்ணுப் பொருளும் தோன்றிற்று. மதம் என்னும் சொற்கு ஆறென்னும் பொருள் இருப்பதும் இங்குக் கவனிக்கத்தக்கது.

ஆறிருக்கும் ஊர் சில ஆற்றூர் எனப்படும். அப் பெயர் ஆறையென மருவும். எ - டு : பழையாறை.

அறு - அறுவாள்.

அரிவாள் வேறு; அறுவாள் வேறு. காய்கறியறுக்கும் மணைவாளே அரிவாள் எனப்படும். பிற அறுப்பு வாளெல்லாம் அறுவாள் என்றே கூறப்பெறும். மெலிதாய் அறுப்பது அரிவாள் என்றும், வலிதாய் அறுப்பது அறுவாள் என்றும் வேறுபாடறிதல் வேண்டும். தொழிலின் அல்லது வினையின் மென்மையைக் குறிக்க இடையின ரகரமும், வன்மையைக் குறிக்க வல்லின றகரமும், ஆளப்பெற்றிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

அறுவாள் வகைகள்

1) பன்னறுவாள்(sickle)

    பல் - பன். பன் வைத்தது பன்னறுவாள்.

2) பாளையறுவாள்

    தென்னை, பனை முதலியவற்றின் பாளையைச் சீவுவது பாளையறுவாள்.