பக்கம் எண் :

2அண்ணன்மார் சுவாமி கதை

 

சமர்ப்பணம்

  அண்ணன்மார் கதை ஏட்டிலிருந்ததை நாட்டுக்களித்த
ஞானதான வள்ளல், அருட்செல்வர் டாக்டர் நா.
மகாலிங்கம் அவர்களுக்கு இந்நூல் சமர்ப்பணம்
 -சக்திக்கனல்

Pages : 528
Price : Rs.150.00
Paper Used : SPB 13.5 Maplitho

  ‘Annanmar swami kathai’- Sakthikanal (c) First Edition 1971 Previous sixth Edition 1994 This Seventh
Edition 2001  Published by T.S.Ramalingam, Narmadha Pathipagam, Chennai - 600 017  D.T.P. Execution at :M/s
Muthu Graphics, Chennai - 600 078.  Printed at : M/s.Malar Printers, Chennai - 600 034