சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அஃகுல்லி உக்காரி என்னும் சிற்றுண்டி ; பிட்டு .