சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அஃதான்று ( அஃது - அன்று ) அதுவுமன்றி .