சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அஆ விட்டிசைச்சொல் ; வியப்புக் குறிப்பு ; இரக்கக் குறிப்பு .