சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகசியம் ஏளனச்சிரிப்பு ; வேடிக்கை ; பகடி .