சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகச்சுவை அகப்பொருள் நெறிக்குரிய சுவை ; சத்துவம் முதலிய முக்குணம் வெளிப்பட நடிக்கும் நடிப்பு .