சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகடம் பொல்லாங்கு ; அநீதி ; கபடம் .