சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகண்டதீபம் எப்பொழுதும் எரியும் விளக்கு , நந்தாவிளக்கு .