சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகண்டிதம் துண்டிக்கப்படாதது ; பிளவுபடாதது ; முழுமை , முழுப் பொருள் ; பெரிய அகல்விளக்கு ; கடவுள் .