சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகதம் அழிவற்றது ; குளிகை ; மருந்து ; இன்பம் .