சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகத்தடிமை இறைவன் அருகிலிருந்து செய்யும் அணுக்கத் தொண்டு ; வீட்டுப் பணியாளர் .