சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகத்தடியாள் வீட்டு வேலைக்காரி .