சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகத்தமிழ் அகத்திணைபற்றிய இலக்கியம் .