சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகத்தோர் உள்ளிருப்போர் ; ஊரார் ; ஒத்த உள்ளத்தராம் நண்பர் .