சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகநகை உட்சிரிப்பு ; இகழ்ச்சிச் சிரிப்பு .