சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகப்பூசை உள்ளத்தால் நினைந்து வழிபடுகை .