சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகமகிழ்ச்சி உள்ளக்களிப்பு ; மனமகிழ்ச்சி .