சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகம்படித்தொண்டு அணுக்கத் தொண்டு .