சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகம்பாடு ' நான் ' என்னும் எண்ணம் ; உள்ளச்செருக்கு ; உள்ள நினைவு .