சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகராதி அகரம் முதலாக நெடுங்கணக்கு அடைவில் அமைக்கப்பெறும் சொற்கோவை ; சொற்களஞ்சியம் ; சொற்பொருட்களஞ்சியம் ; சொற்பொருள் விளக்கநூல் .