சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகலம் விரிவு ; பரப்பு ; இடம் ; பூமி ; மார்பு ; விருத்தியுரை ; வித்தாரகவி ; பெருமை .