சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
அகலுதல் நீங்குதல் , பிரிதல் ; கடத்தல் ; விரிதல் .