அகாடிபிச்சாடியில்லாதவன்
என்ற சொல் அகராதியில் இல்லை